Stravovanie detí

Škol­ské stravo­vanie zabezpečuje zdravú výživu detí v čase ich pobytu v materskej škole. 
Mater­ská škola v praxi real­izuje obsah Národ­ného pro­jektu boja proti obezite zapo­jením sa do výz­nam­ných pro­jek­tov real­i­zo­vaných s pod­porou Európskej únie :
 
Mliečny pro­gram – zabezpečuje pravidelne — kaž­do­denne prí­sun mlieka a mliečnych výrobkov pre deti
Škol­ské ovo­cie – pro­gram zabezpeču­júci pravidelnú konzumá­ciu čerstvého ovo­cia a pitie 100% — ných ovoc­ných štiav počas pobytu detí v materskej škole.
 
Odhlaso­vanie zo stravy :
 
Rodič odhla­suje svoje dieťa zo stravy :
- NOVINKA - odhlasuje sa dieťa cez internet v novom programe ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ online  
- ale naďalej ostáva v platnosti aj odhlášky zapísaním do zošita v šatni alebo tele­fon­icky na č. t. 043/4239101 a to denne do 7.00 hod. 
 
Rodič, ktorý včas svoje dieťa neodhlási si môže obed vyzd­vi­h­núť do pri­ne­seného obedára do 12.30 hod. prís­lušného dňa v materskej škole.
Na neodhlásené dni ostáva dieťa na stravu prih­lásené!
 

 


Kontakt

Materská škola Družstevná 10,Martin

Materská škola Družstevná 10, 036 01 Martin


043 4239101


Novinky

Školné, stravné za júl,august 2019

28.05.2019 10:57
Platby za školné,...

—————

Hvezdáreň Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom

14.05.2019 19:26
Každý školský rok...

—————

Deň matiek

12.05.2019 19:47
Ku Dňu matiek...

—————