Koncepcia školy

 

 

                   Koncepcia rozvoja materskej školy

                     na obdobie rokov  2020 - 2024

              Materská škola, Družstevná 10 , Martin                     

 

 

 

 

 

 

Mgr. Jitka  Agricolová

 

 

 

 

 

 

Obsah :

 

  1. Situačná analýza obdobia rokov 2014 – 2019

1.1.SWOT analýza

2.   Formulovanie strategickej vízie

3.   Vytýčenie strategických cieľov rozvoja školy

4.   Vytýčenie dlhodobých priorít rozvoja školy pre jednotlivé oblasti 

            a stratégie ich realizácie

      4.1.Výchovno – vzdelávací proces

      4.2.Personálna stratégia

      4.3.Manažment školy, spolupráca s rodinou, zriaďovateľom, ostatnými

             inštitúciami

      4.4.Materiálno – technické zabezpečenie rozvoja školy a jeho ekonomické    

             krytie

      5. Záver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oblasť riadenia materskej školy má vytvárať všestranne priaznivé podmienky – materiálno – technické, životosprávne, psychohygienické, organizačné, personálne a podmienky spoluúčasti a spolupráce s rodinou, ďalšími partnermi a odborníkmi tak, aby bol zaistený kvalitný priebeh a maximálna účinnosť pedagogického procesu.

V súčasnosti, keď je škola už službou a školská legislatíva umožňuje rodičom detí slobodnú voľbu školy, je nutné neustále mať na zreteli konkurencieschopnosť školy, čo znamená, že škola nepretržite musí podávať kvalitné výkony. Nemožno sa spoľahnúť iba na náhodné úspechy, preto kvalita ako nepretržitý proces musí byť riadená. Za týchto podmienok sa riaditeľ školy stáva kľúčovou osobnosťou a nositeľom kvality.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Situačná analýza obdobia rokov 2015 – 2019

 

V predchádzajúcom päťročnom období prešla škola ďalším úspešným obdobím vo svojej existencii, napĺňaním a realizáciou vytýčených dlhodobých cieľov v Koncepcii rozvoja školy na obdobie rokov 2015- 2019. Došlo k ďalšiemu posilneniu jej pozície v rámci konkurencie v mestskej  časti Martin - Sever, škola je hodnotená ako výborná v riadiacej oblasti pedagogickej , personálnej, v oblasti strategického riadenia, bez nedostatkov v oblasti ekonomicko – hospodárskej.

 

 

1.  Na základe priaznivých referencií v rodičovskej verejnosti a ponúkaného programu materskej školy je dlhodobo počet detí zastabilizovaný, škola prijíma každoročne maximálny počet detí, pričom pre kapacitnú naplnenosť každoročne vykazuje aj neprijaté deti.

2. V pedagogickej oblasti škola profitovala na dobre spracovanom inovovanom Školskom vzdelávacom programe / od šk.r. 2016- 2017/, pričom táto oblasť je obohatená významnou mierou o úspešný projekt realizácie bilingválneho vzdelávania. Na základe získaných skúseností a výsledkov došlo aj k výberu a zastabilizovaniu vzájomnej spolupráce s tými pre nás najlepšími a najvhodnejšími inštitúciami - partnermi podieľajúcimi sa na realizácii ŠkVP, ale napríklad i nadštandardných aktivít. Významne sa skvalitnila krúžková činnosť vychádzajúca z požiadaviek rodičov a detí.

3. V hodnotenom období došlo k „ omladeniu „ pedagogického kolektívu, čo prispelo k inováciám najmä vyučovacieho procesu, k modernizácii vo využívaní najmä digitálnych technológií. Pedagogický kolektív je podporovaný v ďalšom pedagogickom vzdelávaní  s vysokým počtom priznaných kreditov, ktorého výsledky sa odrážajú priaznivo v ich práci, zvyšovaní úrovne pedagogického procesu a  pôsobenia ako aj ich osobnostného rastu.

4. V období posledných piatich rokov významným spôsobom pokračoval proces materiálno-technickej obnovy školy .  Z najväčších investícií :

 

-   výmena a obnovenie vybavenia tried – nábytok, stoličky, stoly, koberce, lavičky,

-   výmeny podlahových krytín – schodištia + chodby v obidvoch pavilónoch

-  dokončenie výmeny  okien, pokračujúca postupná obmena  interiérových dverí,

-  pokračujúce budovanie detského ihriska v školskej záhrade – nové hrové prvky, vodné     mlhovisko

-  rekonštrukcia chodníkov, pieskovísk, vybudovanie tienidiel nad pieskoviskami,

- vybavenie všetkých tried interaktívnymi tabuľami, IKT / notebooky, tlačiarne /a digitálnymi  učebnými pomôckami

-  rekonštrukcia osobných priestorov personálu školskej kuchyne

-  rekonštrukcia priestorov školskej kuchyne, skladov potravín, obnova gastro vybavenia a zariadení

- rekonštrukcia vykurovacieho systému a rozvodov.

 

Pri vytváraní koncepčného zámeru rozvoja materskej školy Družstevná 10, Martin som vychádzala z platných  legislatívnych noriem :

  • Zákon č. 245 / 2018 Z.z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších zmien a predpisov / školský zákon /
  • Vyhláška č. 306/2008 Z.z.  v znení neskorších zmien a predpisov Vyhlášky č. 308 /2009 Z.z. o materskej škole
  • Zákon č. 138 /2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • Dohovor o právach dieťaťa čl. 29 – Ciele výchovy
  • a zo Správ o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti školy za obdobie rokov 2015-2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. SWOT analýza

 

Silné stránky školy:

Slabé stránky školy:

Postavenie MŠ v rámci mesta – jediná MŠ s bilingválnym vyučovacím jazykom

Technický stav budovy

Systém, ktorý povzbudzuje spoluprácu, posilňuje sociálnu inklúziu  a prijíma rozmanitosť garantovaný uplatňovaním alternatívnej metodiky Krok za krokom

Slabé finančné ohodnotenie pedagogických zamestnancov

Sociálna stabilita a  pedagogická kvalifikovanosť personálu, ktorý na základe získaného vzdelania, ako aj kontinuálneho vzdelávania dokáže naplniť svoju profesijnú úlohu

 

Kurikulum založené na kooperácii pedagógov a detí, pedagógov a rodičov a pedagógov navzájom reflektujúce pedagogickú prax

 

Kurikulum založené na takých hodnotách, ktoré umožňujú holistickým prístupom rozvinúť potenciál dieťaťa

 

Ponuka nadštandardných činností a krúžkovej činnosti

 

Materiálne vybavenie a zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu v triedach a vo  vybavení školskej záhrady

 

Príležitosti:

Riziká:

Celoživotné vzdelávanie pedagógov a ich kreativita

Zainteresované strany v  systéme predprimárneho vzdelávania nezastávajú svoju pozíciu v spolupráci s partnerskými organizáciami tak, aby výchova a vzdelávanie získalo prioritné postavenie ako rozhodujúci činiteľ v sociálno-ekonomickom rozvoji krajiny

Nadväznosť na blízku ZŠ obsahovým prepojením – metodika Krok za krokom, jazykové zameranie ZŠ

Legislatíva často nerešpektujúca hlas pedagogickej verejnosti a praxe, častá novelizácia školskej legislatívy

Spolupráca s kultúrno – spoločenskými a športovými inštitúciami pri realizácii a obohacovaní ŠkVP

Devastácia areálu školy aj samotnej budovy okolím

Možnosti sponzorstva nielen v oblasti materiálnej ale aj v edukačnej nadstavbe

Predpoklad nepriaznivého demografického vývoja

 

 

2. Formulovanie strategickej vízie :

 

Chceme pokračovať v budovaní modernej materskej školy ako centra výchovy a predprimárneho vzdelávania. Škola bude otvoreným spoločenstvom detí, pedagógov a rodičov , ale aj širokej komunity mesta a regiónu. Bude spájať  kvalitný a efektívny edukačný proces s nadštandardnými aktivitami v prospech rozvoja individuálnych schopností  detí  so  zameraním na ich úspešné uplatnenie v ďalšom vzdelávaní, v živote. Edukačný proces bude postavený na humanistických princípoch, tvorivom myslení a vzájomnom rešpektovaní.

 

3. Vytýčenie strategických cieľov rozvoja školy :

1. Využívať  poznatky o vývine dieťaťa, vzťahy s deťmi a ich rodinami a plánovanie  výchovno-vzdelávacieho programu zameraného na dieťa, na uspokojovanie jeho špecifických  individuálnych potrieb, záujmov a schopností dieťaťa.

2. Zostavovať a zavádzať rôzne stratégie, aby v deťoch podporili inovatívnosť, tvorivosť, nezávislé bádanie, sociálnu spoluprácu a poznávanie aj medzi viacerými disciplínami navzájom.

3. Napĺňať komplexnosť kľúčových kompetencií v zmysle Európskeho referenčného rámca o druhú v poradí najvýznamnejšiu – komunikácia  v cudzom jazyku.

4. Vytvoriť úzky partnerský vzťah učitelia – rodina, ktorý optimálne podporuje učenie a vývinové potreby detí a je súčasne podporou začleňovania rodičov a komunity do výchovy a vzdelávania detí.

 

4.Vytýčenie dlhodobých priorít rozvoja školy pre jednotlivé oblasti a stratégie ich realizácie :

4.1.Výchovno-vzdelávací proces :

Ľudské a detské práva

 V Školskom vzdelávacom programe neustále aktualizovať, dopĺňať témy súvisiace s multikultúrnou výchovou, výchovou v duchu humanizmu a so vzdelávaním v oblasti ľudských práv, práv dieťaťa, rodovej rovnosti, predchádzania všetkým formám diskriminácie..

Realizácia :

1. Výchovu k ľudským právam usmerňovať tak, aby sa stala integrálnou súčasťou celoživotného procesu podpory a ochrany ľudských práv, aby podporila hodnotu človeka ako ľudského jedinca a rozvoj medziľudských vzťahov v demokratickej spoločnosti.

2. Vzhľadom na potrebu plánovania procesu výchovy k ľudským právam a ich ochranu a implementáciu tejto problematiky zabezpečiť efektívnu spoluprácu školy a rodiny.

3. Posunúť oboznamovanie detí o ľudských právach z úrovne poznatkov na úroveň aplikácie a klásť dôraz  najmä na správanie a zodpovednosť za svoje činy.

4. Aktivizovať deti v oblasti výchovy k ľudským právam primeranými a aktivizujúcimi formami činnosti – výtvarné činnosti, návštevy tematických výstav a pod.

5. Vytvárať na škole priaznivé multikultúrne prostredie prostredníctvom chápajúceho a kritického spôsobu poznávania jednotlivých kultúr a porozumenia týmto kultúram.

Cudzie jazyky

Vybudovať u detí ako občanov Európskej únie základy celoživotnej kompetencie komunikácie v cudzom jazyku , ako jednej z najdôležitejších kompetencií v rozvoji osobnosti už dieťaťa predškolského veku a to aj v zmysle Európskeho referenčného rámca.Pri vyučovaní cudzieho jazyka venovať pozornosť inovatívnym metódam a formám výučby.

Realizácia :

1. Vyučovanie cudzieho jazyka realizovať formou projektového vyučovania, prepojením na okolitý skutočný svet , uplatňovať lingvomotorickú metódu, hru ako didaktickú metódu, tvorivé zážitkové metódy, rolové úlohy.

2. Eliminovať memorovanie a sústrediť sa na rozvoj jazykových kompetencií s ohľadom na rôzne štýly učenia sa dieťaťa a typ inteligencie

3.. Spolupracovať pri zabezpečovaní metodických materiálov a pomôcok ako aj pri ďalšom odbornom a pedagogicko – metodickom vzdelávaní s Nadáciou Volkswagen Slovakia a.s., s Goethe Institut /-om/ v Bratislave, s partnerskými materskými školami vo Wolsburgu a v Bratislave.

Zdravý životný štýl

Príťažlivými formami pohybovej aktivity, pestrým obsahom realizácie pobytov vonku utvárať u detí základy celoživotného  pozitívneho postoja k svojmu zdraviu i zdraviu iných a pohybovej aktivite a športovým aktivitám ako základu zdravého životného štýlu a k prevencii obezity detí.

Realizácia :

1. Pokračovať v budovaní detského ihriska v priestoroch školskej záhrady a ostatného areálu hrovými prvkami a súbormi podporujúcimi a podnecujúcimi deti k pohybovej aktivite, k vytvoreniu základov pre celoživotnú potrebu telesnej aktivity a pohybu jedinca.

2. Vzbudzovať u detí záujem o pohybové aktivity a zdravú fyzickú súťaživosť pravidelnou účasťou a prezentáciou detí na športových regionálnych a okresných súťažiach – Martinské olympijské hviezdičky, Detský trojboj.

3. Pri vytváraní povedomia o zdravom životnom štýle spolupracovať aj so ZŠ A. Dubčeka pri využívaní  multifunkčného ihriska, dopravného ihriska v tesnej blízkosti materskej školy.

4. Organizovať pohybové aktivity a činnosti so zapojením rodičovskej verejnosti – Deň otcov, MDD a pod..

5. Pripravovať deťom pravidelnú ponuku nadštandardných aktivít v rozvoji ich pohybových zručností a schopností – lyžiarske, korčuliarske, plavecké kurzy.

6. Pohybovú aktivitu podporovať a rozvíjať aj ponukou príťažlivej krúžkovej nadštandardnej činnosti na škole

7. Zapájať sa do projektov smerujúcich k pohybovej aktivite a zdravému životnému štýlu – Zdravý chrbátik, Denta Alarm...

Informačné a komunikačné technológie :

Rozvíjať informačné kompetencie detí s implementáciou inovovaných pedagogických metód s využitím informačných a komunikačných technológií. Viesť deti k chápaniu využívania týchto technológií ako zdroja poznania a inovatívnej formy učenia a učenia sa .

Realizácia :

1. Umožniť deťom oboznámiť sa a získať elementárne zručnosti v práci s informačnými technológiami.

2. Umožniť deťom zoznámiť a získavať nové poznatky využívaním interaktívnych učebných pomôcok – interaktívne tabule, interaktívne knihy  a pod..

3. Rozširovať v materskej škole databázu softvérových edukačných programov pre deti.

Environmentálna výchova

Rozvíjať environmentálnu výchovu a vzdelávanie výskumne ladenou koncepciou prírodovedného vzdelávania – spôsob efektívnej zmeny prírodovedného predprimárneho vzdelávania

Realizácia :

1. Experiment a bádanie detí využívať v jednoduchých pokusoch ako najvýznamnejšiu metódu overovania prírodných úkazov a procesov.

2. Zapájať aktívne  - praktickými činnosťami s viditeľnými výsledkami deti do ochrany, úpravy a tvorby svojho najbližšieho životného prostredia nielen v organizačnej forme pobytu von, ale ako významnú súčasť edukácie v oblastiach ŠTVP / Človek a príroda, Človek a svet práce.../ a v rámci významného projektu so sponzormi a rodičmi – Zelená dobrovoľníkom

3. Využitím rôznorodých foriem v rámci edukačných aktivít viesť deti k uvedomelej spotrebe zdrojov, zvýšenie povedomia v oblasti separácie odpadov a na vytváranie správnych postojov k životnému prostrediu, na prevenciu pred znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia.

Pripravenosť detí na vstup do 1. ročníka ZŠ

Aj v súvislosti s prijatím významného medzníka v predškolskom vzdelávaní detí – povinného predprimárneho vzdelávania v roku 2020 je nevyhnutnosťou zamerať  ešte intenzívnejšie a sústredenejšie svoju pozornosť k zaškolenosti 5 – 6 ročných detí a vytvoriť aj nadštandardné podmienky v tejto oblasti

Realizácia :

1. Dôsledne realizovať vypracovaný, schválený pedagogickou radou školy a riaditeľstvom ZŠ A. Dubčeka Plán spolupráce s ponukou aktivít a ich realizácie

2. Spolupracovať na zvyšovaní pedagogickej osvety aj rodičov zabezpečovaním prednášok k téme v spolupráci s CPPP, praktickými radami na stretnutiach s učiteľkami 1. ročníkov ZŠ

3. Naďalej spolupracovať s CPPP pri depistáži a následnej vhodnej forme logopedickej starostlivosti na škole.

4. Získať podporu rodičov a zapojiť deti do dlhodobejšieho stimulačného programu školskej pripravenosti v spolupráci s CPPP

5. Vytvoriť podmienky pre pravidelné každoročné zdiagnostikovanie detí pred vstupom do ZŠ depistážou školskej pripravenosti

 

4.2 Personálna stratégia :

Viesť, motivovať a koordinovať celý kolektív zamestnancov, najmä pedagogických  k ďalšiemu vzdelávaniu, zvyšovaniu kvalifikácie a následnému účinnému prenášaniu poznatkov a skúseností do praxe.

Realizácia :

1. Vytvárať vhodné organizačné podmienky pre účasť učiteliek na ďalších formách vzdelávania

2. Podporovať  záujem učiteliek o ďalší kariérny rast zabezpečovaním prísunu informácií v tejto oblasti, morálne, nenárokovými zložkami mzdy a udeľovaním kariérnych pozícií oceňovať výsledky ich sebavzdelávania a osobnostného rastu.

3.Venovať významnú pozornosť činnosti Metodického združenia na škole, orientovať jeho činnosť na efekty v priamej pedagogickej činnosti s praktickými ukážkami činnosti.

4. Vyžadovať pedagogický prístup, ktorý sa opiera o tvorivo – humanistickú výchovu.

5. Motivovať učiteľky, aby využívali moderné a inovatívne formy a metódy vyučovania, napr. materiálnym vybavením a modernizáciou učebných pomôcok.

6. Žiadať v pedagogickom procese uplatňovať zdôrazňovaný princíp aktivity dieťaťa.

7. Aktívne sa zapájať do aktualizácií Školského vzdelávacieho programu ako súčasť tímu a ďalších zásadných pedagogických dokumentov.

8. Zabezpečovať v odbornom raste pedagógov školy aj printové médiá, permanentne aktualizovať učiteľskú knižnicu.

 

Budovanie kultúry  školy – jej pozitívnej klímy a demokratického štýlu riadenia ako spoločenskej energie napredovania v škole

Realizácia :

1. Umožňovať, aby sa na riadení školy a rozhodovaní zúčastňovali všetci zamestnanci školy v zmysle svojich rozhodovacích kompetencií / napr. Pedagogická rada v zmysle Rokovacieho poriadku /.

2. Považovať za významného partnera v živote školy,  v riešení aktuálnych otázok a problémov Radu školy a Rodičovské združenie.

3. Zabezpečovať všetkým zamestnancom školy prísun informácií a vytvárať podmienky pre ich uplatňovanie na základného spoločného posudzovania..

4. Vytvárať také podmienky a prostredie, aby sa zamestnanci mohli bez stresu venovať svojej práci.

5. Rešpektovať slobodu pedagóga.

6. Žiadať, aby všetci zamestnanci školy svojimi postojmi zastupovali záujmy školy, vytvárali jej dobré meno na verejnosti, pestovali pozitívne medziľudské vzťahy nielen medzi sebou, ale i smerom k partnerom školy.

4.3 Manažment školy, spolupráca s rodinou, zriaďovateľom, ostatnými inštitúciami

4.3.1.V oblasti spolupráce s rodinou má materská škola garantovať rodičovské záujmy v týchto oblastiach :

 Odborno – poradenská pomoc rodine

Realizácia :

1. Poskytovať poradenský servis vo veciach výchovy a vzdelávania podľa potreby

2.Poskytovať rodine konzultácie – ako príklady a zásady správneho vedenia aj možnosťou vstupu a zapojenia rodičov samotných do výchovno – vzdelávacieho procesu

3. Aktuálne informovať rodičovskú verejnosť o platnej legislatíve pre materské školy a organizačnom usporiadaní života a dňa detí v MŠ

 Účasť na živote školy vo vzdelávacích, kultúrnospoločenských a športových aktivitách.

Realizácia :

1. Aktívne zapájať rodičov do diania školy ich aktívnym prístupom v priamej organizácii podujatí

2.Pripravovať pre deti s rodičmi spoločné tvorivé dielne – napr. pri príležitosti Vianoc, Veľkej noci  pod., organizovať spoločné športové podujatia., organizovať spoločné spoločenské udalosti školy – napr. karnevaly, rozlúčkové besiedky a pod.

3. Aktívne spolupracovať s Rodičovským združením a zástupcami rodičov v Rade školy.

 Prezentácia školy na verejnosti

Realizácia :

1. Informovať rodičov o koncepcii, filozofii vzdelávacieho programu školy, správach o výsledkoch výchovno- vzdelávacej činnosti školy, o možnosti vyjadrovať sa k základnej právnej normy fungovania školy – Školskému poriadku, oboznámiť sa s Prevádzkovým poriadkom školy.

2.Pripravovať pre rodičovskú verejnosť „otvorené hodiny „

3. Prezentovať výsledky školy na kultúrno-spoločenských udalostiach – prehliadky, súťaže.

4. Medializovať prácu pedagógov, detí a výsledky výchovno – vzdelávacieho procesu v škole.

5. Aktualizovať web stránku školy a tým približovať jej život rodičovskej ako aj ostatnej verejnosti.

 

4.3.2. V oblasti spolupráce so základnou školou je materská škola iniciátorkou plánu spolupráce so ZŠ.

Za hlavný cieľ tejto spolupráce považujem vytváranie plynulého a prirodzeného, teda nestresujúceho prechodu dieťaťa do 1. ročníka ZŠ

Realizácia :

1. Oboznámiť pedagógov základnej školy s koncepciou materskej školy, jej programovými dokumentmi, výsledkami práce.

2. Zabezpečovať lepšiu adaptáciu detí na nové prostredie oboznamovaním s priestormi základnej školy, aktívnou a priamou účasťou na vyučovacích hodinách v škole a na spoločných aktivitách organizovaných v priestoroch základnej školy.

3.Zabezpečiť aktívnu spoluprácu pedagógov MŠ a 1.ročníka ZŠ, a to aj v oblasti spolupráce a informovanosti rodičov.

 

4.3.3.Spolupráca so zriaďovateľom ako strategickým partnerom má základný význam pre funkciu a chod školy. Materská škola sa musí zaujímať o miestnu politiku, zámery mesta v oblasti školstva.

Realizácia :

1. Materská škola cez výzvy k rôznym spoločenským, kultúrnym a športovým aktivitám sa zapája a zúčastňuje na živote v meste a súčasne tak prezentuje škola výsledky svojej práce pred širokou verejnosťou.

2. Cez volených zástupcov delegovaných mestom do Rady školy mať právo zasahovať svojimi doporučeniami a návrhmi do školskej problematiky v meste.

4.3.4. Spolupráca s ostatnými inštitúciami :

Realizácia :

 1. Dotýka sa partnerov školy podieľajúcich sa priamo svojou obsahovou ponukou na dopĺňaní obsahu ŠkVP a  aktívnou realizáciou tohto obsahu v podmienkach, ktoré pripravujú pre deti materskej školy :

  Centrum voľného času Kamarát, Mestská polícia, Fatra-Ski, Turčianska knižnica, , RÚVZ Martin, Hvezdáreň pri Gymnáziu V.P.T. v Martine.

2. Ďalej sa jedná o inštitúcie zabezpečujúce ponuku nadštandardných aktivít v rámci krúžkovej činnosti detí :

Súkromná  základná umelecká škola – Ul. Michaelliho – jej elokovaným pracoviskom je práve naša MŠ.

3. Inštitúcie zabezpečujúce odbornú spoluprácu, najmä v oblasti pedagogického diagnostikovania : Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva v Martine, Súkromné centrum pedagogicko – psychologického poradenstva Martin.

 

4.4. Materiálno – technické  zabezpečenie a jeho ekonomické krytie :

Starostlivosti o materiálne a technické zabezpečenie patrí významné miesto v riadiacej práci v škole , nakoľko pôsobí významnou mierou na vytváranie  celkovej klímy a kultúry školy, ktorá determinuje aj celý pedagogický proces a jeho výsledky . Motivuje učiteľov a deti k dosahovaniu priaznivých výsledkov , umožňuje im napĺňať ich očakávania a pedagógom  realizovať ich predstavy o modernom vyučovaní.

Úlohy pre nasledujúce obdobie :

1. Zabezpečiť vonkajšiu úpravu budovy, jej ekologicjý náter s odstránením grafitov a využiť ju ako priestor pre tematicky vhodný street - art

2. Dokončiť rekonštrukciu všetkých interiérových dverí,

3. Venovať naďalej permanentnú pozornosť zeleni, stromovej výsadbe,bylinkovej záhrade

4. Pokračovať v modernizácii vybavenia progresívnymi a inovatívnymi učebnými pomôckami a hrami,

5. Pokračovať v modernizácii materiálneho vybavenia školskej kuchyne.

Ekonomické krytie realizácie zámerov koncepcie nad rámec pravidelných dotácií a vlastných zdrojov predstavujúcich čiastočnú úhradu výdavkov školy zákonnými zástupcami detí je v praxi materskej školy pomerne ťažké. Aj napriek tomu sa podarilo získať pre školu významného sponzora, tak ako je to v dnešnej dobe už našťastie príznačné pre veľké nadnárodné spoločnosti, s príkladným záujmom  o výchovu a vzdelávanie ďalších generácií. Vzhľadom na výsledky práce školy a vzájomnú spoluprácu  je možné počítať s touto podporou aj naďalej.

Za ďalšiu významnú možnosť v tejto oblasti považujem v spolupráci s OZ Rodičovského združenia pri materskej škole a Radou školy vypracovávať a podávať projekty financované z jednotlivých komisií mesta Martin.

Významnou finančnou pomocou  v spolupráci s OZ Rodičovského združenia sú členské príspevky rodičov a príjem z podielu 2% zaplatenej dane z príjmu fyzickej, právnickej osoby.

Za ďalšiu významnú možnosť považujem aj získavanie finančných prostriedkov prostredníctvom grantov, výziev, v Pedagogicko-organizačných pokynoch MŠ SR na príslušný rok, sa práve zverejňujú tieto možnosti zapájania do projektov.

 

5. Záver :

Škola by nemala vytvárať rámce, do ktorých dieťa zasadí, naopak – škola by mala svoje rámce prispôsobovať dieťaťu. Materská škola by mala byť miestom pre vznik, poskytovanie významných životných skúseností. Pravá škola by mala dokázať, aby sa mladý človek vedel zorientovať v živote, aby dokázal  komunikovať, byť asertívny, ale keď treba aj pokorný, schopný zaujať zodpovedné postoje, aby bol schopný rozumieť iným ľuďom a vybudovať si svoju vlastnú hodnotovú orientáciu....“Pravá škola nie je v podstate nič iného, než aby bola dielňou ľudskosti, cestou svetla, predohrou života, aby sa v nej preberalo všetko, čo robí človeka človekom. „J. A. Komenský