Projekt ERASMUS +

 
Mesto Martin sa rozhodlo vytvoriť konzorcium a spojiť všetkých 10 mestských materských škôl, medzi ktoré samozrejme patrí aj naša materská škola a spoločne všetkým vytvoriť možnosť ďalšieho vzdelávania, rozšírenia vedomostí, schopností a zručností, získania inovatívnych prístupov a nadviazania partnerstva v zahraničí s cieľom skvalitnenia výchovy a vzdelávania v materských školách a zatraktívnenia učiteľského povolania. 
 
ERASMUS+ je program EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport.
 
Názov projektu: Moderný manažment v materských školách
Kľúčová akcia: Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Akcia: Mobilita pracovníkov v oblasti školského vzdelávania
Trvanie projektu: 1.7.2018 - 30.9.2018
Celkový rozpočet: 27 500 €
 
Projekt je určený desiatim vedúcim pedagogickým zamestnancom materských škôl, do ktorého je zapojená teda aj riaditeľka MŠ Družstevná 10. Projekt obsahuje dve aktivity, ktoré majú prispieť k rozvoju profesionálnej úrovne účastníkov:
1. odborná príprava vo forme hospitácie "job shadowing" v materských školách v partnerskom holandskom meste Hoogeveen na jeseň 2018
2. účasť na vzdelávacom kurze v Českej republike na jar 2019
 
Dôvodom zapojenia sa do programu ERASMUS+ je možnosť prispieť k zvýšeniu kvality výchovy a vzdelávania v materských školách v Európe. 
 
Ciele projektu:
1. získať informácie, vedomosti, skúsenosti pozorovaním (job shadowing) výchovno-vzdelávacieho procesu v materských školách v partnerskom meste Hoogeveen v Holandsku;
2. Porovnať vzdelávacie systémy v Českej republike a v Holandsku; diskutovať s pedagógmi a vedením materskej školy v Holandsku o problematike predprimárneho vzdelávania;
3. Získať inovatívne metódy práce s deťmi predškolského veku, formy práce, moderné prístupy vo vzdelávaní, moderné metódy hodnotenia (evaluácia materskej školy), komunikácie a spolupráce s rodičmi;
4. Zlepšiť úroveň manažérskych kompetencií a zručností účastníkov vo vzťahu k riadeniu školy a spolupráce s rodičmi a tým modernizovať a zvýšiť kvalitu poskytovanej výchovy a vzdelávania v mestských materských školách; 
5. Získať skúsenosti a informácie so vzdelávaním a výchovou detí pochádzajúcich z iného ako domáceho prostredia (migranti, cudzinci, deti z iných kultúr a sociálne a ekonomicky slabého prostredia) aj vzhľadom na skutočnosť, že deti z tohto prostredia v jednotlivých krajinách pribúda;
6. Zatraktívniť učiteľské povolanie a zabrániť vzniku syndrómu "vyhorenia" u pedagógov;
7. Nadviazať spoluprácu a partnerstvo s pedagógmi v zahraničí