Zverejňovanie

Povinné zverejňovanie od 1.1.2012

Od 1.1.2012 platí zákon č.382/2011 — nov­ela zákona 2111/2000 Z.z., ktorá uprav­ila pod­mienky povin­ného zvere­jňo­va­nia zmlúv, objed­ná­vok a fak­túr.

Pre zvere­jňo­vanie zmlúv je stanovená lehota, počas ktorej musí byť zmluva zvere­j­nená. Ustanovuje ju v § 5a nový odstavec 14:

(14) Povinne zvere­jňo­vaná zmluva sa zvere­jňuje nepretržite počas exis­ten­cie záväzku vzniknutého z povinne zvere­jňo­vanej zmluvy, najmenej však počas piatich rokov od nadobud­nu­tia účinnosti podľa zákona.7g)

Poznámka pod čiarou 7g znie “7g) § 47a Občianskeho zákon­níka.” (bola zave­dená v nov­ele 546/2010).

Zákon hov­orí o zvere­jňo­vaní objed­ná­vok a fak­túr v § 5b nasledovné:

(1) Povinná osoba zvere­jňuje na svo­jom webovom sídle, ak ho má zri­adené, v štruk­túrovanej a pre­hľad­nej forme najmä tieto údaje:

a) o vyho­tovenej objed­návke tovarov, služieb a prác

1. iden­ti­fikačný údaj objed­návky, ak povinná osoba vedie čísel­ník objed­ná­vok, 
2. popis objed­naného plne­nia
3. celkovú hod­notu objed­naného plne­nia v sume, ako je uve­dená na objed­návke, alebo max­imálnu odhadovanú hod­notu objed­naného plne­nia, ako aj údaj o tom, či je suma vrá­tane dane z pri­danej hod­noty, alebo či je suma bez dane z pri­danej hod­noty
4. iden­ti­fiká­ciu zmluvy, ak objed­návka súvisí s povinne zvere­jňo­vanou zmlu­vou, 
5. dátum vyho­tove­nia objed­návky
6. iden­ti­fikačné údaje dodá­vateľa objed­naného plne­nia:
6a. meno a priezvisko fyz­ickej osoby, obchodné meno fyz­ickej osoby-podnikateľa alebo obchodné meno alebo názov právnickej osoby
6b. adresu trvalého pobytu fyz­ickej osoby, miesto pod­nika­nia fyz­ickej osoby-podnikateľa alebo sídlo právnickej osoby
6c. iden­ti­fikačné číslo, ak ho má dodá­vateľ objed­naného plne­nia pride­lené, 
7. údaje o fyz­ickej osobe, ktorá objed­návku pod­písala:
7a. meno a priezvisko fyz­ickej osoby
7b. funkciu fyz­ickej osoby, ak takáto funk­cia existuje

b) o fak­túre za tovary, služby a práce

1. iden­ti­fikačný údaj fak­túry, ak povinná osoba vedie čísel­ník fak­túr, 
2. popis fak­tur­ovaného plne­nia, tak ako je uve­dený na fak­túre
3. celkovú hod­notu fak­tur­ovaného plne­nia v sume, ako je uve­dená na fak­túre, ako aj údaj o tom, či je suma vrá­tane dane z pri­danej hod­noty, alebo či je suma bez dane z pri­danej hod­noty
4. iden­ti­fiká­ciu zmluvy, ak fak­túra súvisí s povinne zvere­jňo­vanou zmlu­vou, 
5. iden­ti­fiká­ciu objed­návky, ak fak­túra súvisí s objed­návkou, 
6. dátum doruče­nia fak­túry
7. iden­ti­fikačné údaje dodá­vateľa fak­tur­ovaného plne­nia:
7a. meno a priezvisko fyz­ickej osoby, obchodné meno fyz­ickej osoby-podnikateľa alebo obchodné meno alebo názov právnickej osoby
7b. adresu trvalého pobytu fyz­ickej osoby, miesto pod­nika­nia fyz­ickej osoby-podnikateľa alebo sídlo právnickej osoby
7c. iden­ti­fikačné číslo, ak ho má dodá­vateľ fak­tur­ovaného plne­nia pridelené.

(2) Údaje podľa odseku 1 písm. a) povinná osoba zvere­jní do desi­atich pra­cov­ných dní odo dňa vyho­tove­nia objed­návky tovarov, služieb a prác; to neplatí, ak objed­návka súvisí s povinne zvere­jňo­vanou zmlu­vou, ktorá nadobudla účinnosť podľa zákona.7g) Údaje podľa odseku 1 písm. b) povinná osoba zvere­jní do 30 dní odo dňa zaplate­nia faktúry.

(3) Povin­nosť zvere­jňo­vať údaje podľa odsekov 1 a 2 sa nevzťahuje na objed­návku alebo fak­túru súvisi­acu so zmlu­vou, ktorá nie je podľa § 5a povinne zvere­jňo­vanou zmluvou.

(4) Povinná osoba je povinná zvere­jňo­vať údaje podľa odsekov 1 a 2 nepretržite počas piatich rokov odo dňa ich zverejnenia.

Z uve­deného je (konečne) jasné, ktoré údaje je potrebné zvere­jňo­vať (vrá­tane údajov fyz­ick­ých osôb) a tiež lehota, počas ktorej musia byť údaje nepretržite zvere­j­nené. Zároveň je jasne napísané, že uve­dené údaje o objed­návke resp. fak­túre sú dosta­točným zvere­j­nením samot­nej objed­návky resp. fak­túry — teda nie je nutné všetky objed­návky a fak­túry sken­o­vať (prí­padne pre­vádzať do PDF for­mátu) a tak ich zvere­jňo­vať, postačia uve­dené popisné údaje.

Povinne je potrebné zvere­jniť údaje uve­dené tučným pís­mom, zvyšné údaje je potrebné zvere­jniť, iba ak je to rel­e­vantné (teda napr. ak orga­nizá­cia vedie čísel­ník objed­ná­vok resp. fak­túr, ak je exis­tuje funk­cia osoby, ktorá pod­písala objednávku, …)

Zákon zároveň ruší nar­i­ade­nie vlády Slovenskej repub­liky č. 118/2011 Z. z., ktorým sa ustanovuje hod­nota objed­ná­vok tovarov a služieb a fak­túr za tovary a služby, ktoré sa nezvere­jňujú. To zna­mená, že od 1.1.2012 je opäť povin­nosť zvere­jňo­vať všetky objed­návky bez ohľadu na ich hod­notu okrem objed­ná­vok, ktoré súvisia s povinne zvere­jňo­vanou zmlu­vou a objed­ná­vok, ktoré súvisia so zmlu­vou, ktorá nie je povinne zvere­jňo­vanou zmluvou.

Rok 2011

Nar­i­ade­nie vlády Slovenskej repub­liky z 30. marca 2011, ktorým sa ustanovuje hod­nota objed­ná­vok, tovarov a služieb a fak­túr za tovary a služby, ktoré sa zvere­jňujú

Vláda Slovenskej repub­liky podľa § 5b ods.3 zákona č.211/2000 Z.z. o slo­bod­nom prís­tupe k infor­má­ciám a o zmene a doplnení niek­torých zákonov (zákon o slo­bode infor­má­cií) v znení zákona č.546/2010 Z.z. nariaďuje:

§ 3

Obec , mesto, vyšší územný celok a nimi zri­adená rozpoč­tová orga­nizá­cia a príspevková orga­nizá­cia nezvere­jňuje objed­návky tovarov a služieb a fak­túry za tovary a služby, ktorých súhrnná hod­nota na jed­nej objed­návke alebo na jed­nej fak­túre nepre­sahuje súhrn 1000 eur bez dane z pri­danej hodnoty.

§ 4

Toto nar­i­ade­nie vlády nadobúda účinnosť 1. mája 2011.

Iveta Radičová v.r.

 


Kontakt

Materská škola, Družstevná 10, Martin

Materská škola
Družstevná 10
036 01 Martin


0434239101
0911653202Novinky

Zápis do MŠ

15.03.2024 12:18
Zápis do našej...

—————

Prerušenie prevádzky MŠ

27.11.2023 10:53
Vážení...

—————

Hľadáme kolegyňu do kuchyne

28.08.2023 11:42
    Naša...

—————