Zverejňovanie

Povinné zverejňovanie od 1.1.2012

Od 1.1.2012 platí zákon č.382/2011 — nov­ela zákona 2111/2000 Z.z., ktorá uprav­ila pod­mienky povin­ného zvere­jňo­va­nia zmlúv, objed­ná­vok a fak­túr.

Pre zvere­jňo­vanie zmlúv je stanovená lehota, počas ktorej musí byť zmluva zvere­j­nená. Ustanovuje ju v § 5a nový odstavec 14:

(14) Povinne zvere­jňo­vaná zmluva sa zvere­jňuje nepretržite počas exis­ten­cie záväzku vzniknutého z povinne zvere­jňo­vanej zmluvy, najmenej však počas piatich rokov od nadobud­nu­tia účinnosti podľa zákona.7g)

Poznámka pod čiarou 7g znie “7g) § 47a Občianskeho zákon­níka.” (bola zave­dená v nov­ele 546/2010).

Zákon hov­orí o zvere­jňo­vaní objed­ná­vok a fak­túr v § 5b nasledovné:

(1) Povinná osoba zvere­jňuje na svo­jom webovom sídle, ak ho má zri­adené, v štruk­túrovanej a pre­hľad­nej forme najmä tieto údaje:

a) o vyho­tovenej objed­návke tovarov, služieb a prác

1. iden­ti­fikačný údaj objed­návky, ak povinná osoba vedie čísel­ník objed­ná­vok, 
2. popis objed­naného plne­nia
3. celkovú hod­notu objed­naného plne­nia v sume, ako je uve­dená na objed­návke, alebo max­imálnu odhadovanú hod­notu objed­naného plne­nia, ako aj údaj o tom, či je suma vrá­tane dane z pri­danej hod­noty, alebo či je suma bez dane z pri­danej hod­noty
4. iden­ti­fiká­ciu zmluvy, ak objed­návka súvisí s povinne zvere­jňo­vanou zmlu­vou, 
5. dátum vyho­tove­nia objed­návky
6. iden­ti­fikačné údaje dodá­vateľa objed­naného plne­nia:
6a. meno a priezvisko fyz­ickej osoby, obchodné meno fyz­ickej osoby-podnikateľa alebo obchodné meno alebo názov právnickej osoby
6b. adresu trvalého pobytu fyz­ickej osoby, miesto pod­nika­nia fyz­ickej osoby-podnikateľa alebo sídlo právnickej osoby
6c. iden­ti­fikačné číslo, ak ho má dodá­vateľ objed­naného plne­nia pride­lené, 
7. údaje o fyz­ickej osobe, ktorá objed­návku pod­písala:
7a. meno a priezvisko fyz­ickej osoby
7b. funkciu fyz­ickej osoby, ak takáto funk­cia existuje

b) o fak­túre za tovary, služby a práce

1. iden­ti­fikačný údaj fak­túry, ak povinná osoba vedie čísel­ník fak­túr, 
2. popis fak­tur­ovaného plne­nia, tak ako je uve­dený na fak­túre
3. celkovú hod­notu fak­tur­ovaného plne­nia v sume, ako je uve­dená na fak­túre, ako aj údaj o tom, či je suma vrá­tane dane z pri­danej hod­noty, alebo či je suma bez dane z pri­danej hod­noty
4. iden­ti­fiká­ciu zmluvy, ak fak­túra súvisí s povinne zvere­jňo­vanou zmlu­vou, 
5. iden­ti­fiká­ciu objed­návky, ak fak­túra súvisí s objed­návkou, 
6. dátum doruče­nia fak­túry
7. iden­ti­fikačné údaje dodá­vateľa fak­tur­ovaného plne­nia:
7a. meno a priezvisko fyz­ickej osoby, obchodné meno fyz­ickej osoby-podnikateľa alebo obchodné meno alebo názov právnickej osoby
7b. adresu trvalého pobytu fyz­ickej osoby, miesto pod­nika­nia fyz­ickej osoby-podnikateľa alebo sídlo právnickej osoby
7c. iden­ti­fikačné číslo, ak ho má dodá­vateľ fak­tur­ovaného plne­nia pridelené.

(2) Údaje podľa odseku 1 písm. a) povinná osoba zvere­jní do desi­atich pra­cov­ných dní odo dňa vyho­tove­nia objed­návky tovarov, služieb a prác; to neplatí, ak objed­návka súvisí s povinne zvere­jňo­vanou zmlu­vou, ktorá nadobudla účinnosť podľa zákona.7g) Údaje podľa odseku 1 písm. b) povinná osoba zvere­jní do 30 dní odo dňa zaplate­nia faktúry.

(3) Povin­nosť zvere­jňo­vať údaje podľa odsekov 1 a 2 sa nevzťahuje na objed­návku alebo fak­túru súvisi­acu so zmlu­vou, ktorá nie je podľa § 5a povinne zvere­jňo­vanou zmluvou.

(4) Povinná osoba je povinná zvere­jňo­vať údaje podľa odsekov 1 a 2 nepretržite počas piatich rokov odo dňa ich zverejnenia.

Z uve­deného je (konečne) jasné, ktoré údaje je potrebné zvere­jňo­vať (vrá­tane údajov fyz­ick­ých osôb) a tiež lehota, počas ktorej musia byť údaje nepretržite zvere­j­nené. Zároveň je jasne napísané, že uve­dené údaje o objed­návke resp. fak­túre sú dosta­točným zvere­j­nením samot­nej objed­návky resp. fak­túry — teda nie je nutné všetky objed­návky a fak­túry sken­o­vať (prí­padne pre­vádzať do PDF for­mátu) a tak ich zvere­jňo­vať, postačia uve­dené popisné údaje.

Povinne je potrebné zvere­jniť údaje uve­dené tučným pís­mom, zvyšné údaje je potrebné zvere­jniť, iba ak je to rel­e­vantné (teda napr. ak orga­nizá­cia vedie čísel­ník objed­ná­vok resp. fak­túr, ak je exis­tuje funk­cia osoby, ktorá pod­písala objednávku, …)

Zákon zároveň ruší nar­i­ade­nie vlády Slovenskej repub­liky č. 118/2011 Z. z., ktorým sa ustanovuje hod­nota objed­ná­vok tovarov a služieb a fak­túr za tovary a služby, ktoré sa nezvere­jňujú. To zna­mená, že od 1.1.2012 je opäť povin­nosť zvere­jňo­vať všetky objed­návky bez ohľadu na ich hod­notu okrem objed­ná­vok, ktoré súvisia s povinne zvere­jňo­vanou zmlu­vou a objed­ná­vok, ktoré súvisia so zmlu­vou, ktorá nie je povinne zvere­jňo­vanou zmluvou.

Rok 2011

Nar­i­ade­nie vlády Slovenskej repub­liky z 30. marca 2011, ktorým sa ustanovuje hod­nota objed­ná­vok, tovarov a služieb a fak­túr za tovary a služby, ktoré sa zvere­jňujú

Vláda Slovenskej repub­liky podľa § 5b ods.3 zákona č.211/2000 Z.z. o slo­bod­nom prís­tupe k infor­má­ciám a o zmene a doplnení niek­torých zákonov (zákon o slo­bode infor­má­cií) v znení zákona č.546/2010 Z.z. nariaďuje:

§ 3

Obec , mesto, vyšší územný celok a nimi zri­adená rozpoč­tová orga­nizá­cia a príspevková orga­nizá­cia nezvere­jňuje objed­návky tovarov a služieb a fak­túry za tovary a služby, ktorých súhrnná hod­nota na jed­nej objed­návke alebo na jed­nej fak­túre nepre­sahuje súhrn 1000 eur bez dane z pri­danej hodnoty.

§ 4

Toto nar­i­ade­nie vlády nadobúda účinnosť 1. mája 2011.

Iveta Radičová v.r.

 


Kontakt

Materská škola, Družstevná 10, Martin

Materská škola
Družstevná 10
036 01 Martin


0434239101
0911653202Novinky

Hľadáme kolegyňu do kuchyne

28.08.2023 11:42
    Naša...

—————

Letné prerušenie prevádzky MŠ

27.03.2023 12:02
Vážení...

—————

Zápis do MŠ

27.03.2023 11:59
Milí rodičia, opäť...

—————