Denný poriadok

Deti sa schádzajú v MŠ od 6:00, kedy pre­biehajú hry a činnosti podľa voľby detí. 
 
V čase do 8:00 — 8:30 deti cvičia (zdravotné cviče­nia). 
 
Nasle­duje osobná hygiena a spoločná desi­ata v jedálni. 
 
Od 8:50 deti spoločne s učiteľkami disku­tujú a navrhujú aktiv­ity (ranný kruh)
 
Vzdelávacie aktiv­ity sú zam­er­ané na rozvoj kog­nitívnej, perceptuálno-motorickej a socioe­mo­cionál­nej oblasti. 
 
V rámci pobytu vonku chodia deti na vychádzky a využí­vajú škol­ský dvor a záhradu. 
 
Od 11:00 (pre staršie deti od 11:30) je pripravený obed, po ktorom opäť nasle­duje osobná hygiena, čiste­nie zubov a 
 
odpoči­nok, po ňom opäť zdravotné cviče­nia, osobná hygiena a od 14:00 (14:15) olovrant. 
 
Od 14:30 pre­biehajú hry a hrové cviče­nia, ktoré sú indi­viduálne, skupinové, pri­amo či nepriamo usmer­nené, jazykové chvíľky, vzdelávacie aktiv­ity a záverečné hod­notenie dňa.
 
Od 14:30 sa real­izuje tak­tiež krúžková činnosť — anglický jazyk, tanečno-pohybový, výtvarný a folklórny krúžok

 


Kontakt

Materská škola Družstevná 10,Martin

Materská škola Družstevná 10, 036 01 Martin


043 4239101


Novinky

Letné prázdniny

01.07.2019 12:59
Školský rok 2018/19...

—————

Sférické kino

01.07.2019 12:55
V posledný deň...

—————

Koncoročný výlet predškolákov

22.06.2019 12:41
Tento školský rok...

—————