Novinky

V našej MŠ to žije!

15.06.2022 09:33
Deti v našej materskej škole sa v priebehu posledného mesiaca naozaj nenudili.  Ako každý rok, aj teraz sme pre ne prichystali množstvo prekvapení a zábavných aktivít pri príležitosti MDD. Týždeň detských radostí, ako ho nazývame, sa v pondelok začal divadelným predstavením  "Dobrý deň,...

—————

Oznam k zasielaniu rozhodnutí do elektronických schránok

07.06.2022 12:30
OZNAM k zasielaniu rozhodnutí do elektronických schránok V zmysle zákona č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu verejnej moci a  o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon  o e-Governmente) Vám oznamujeme, že rozhodnutia vydané Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a...

—————

Oznam o prerušení prevádzky MŠ v čase od 18.7.-do 12.8.2022

28.04.2022 17:48
Vážení rodičia, riaditeľka MŠ Družstevná 10, Martin v zmysle §150a ods.1,2 zákona č.245/2008 Z.z. - školský zákon a § 1 ods. 4 vyhlášky č.541/2021 Z.z. o materskej škole   o z n a m u j e  prerušenie prevádzky materskej školy v čase od 18.07.-do 12.08.2022. Na ostatné týždne...

—————

Zápis detí na predprimárne vzdelávanie do MŠ

11.04.2022 07:06
Zápis detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku, výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku. Pre dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta kalendárneho roka, je predprimárne vzdelávanie...

—————

Otvorená hodina

29.03.2022 07:47
Dňa 24.3. zorganizovala pani učiteľka v prvej triede otvorenú hodinu pre rodičov na tému: Mami, ocko, poďme si čítať.

—————

Minikinderiáda

24.03.2022 08:08
Dňa 22.3. sa v telocvični na ul. Východnej konala jarná minikinderiáda. Je to už druhé takéto podujatie, ktoré organizuje CVČ Kamarát. Z našej materskej školy sa zúčastnili dve družstvá predškolákov. Súťažilo sa v 4 disciplínach: hod na cieľ, štafetový beh, zber jarných kvetov, prekážková...

—————

Stretnutie s ornitológom

24.03.2022 07:38
Deti z bilingválnej triedy sa zúčastnili exkurzie do blízkeho okolia MŠ v sprievode ornitológa Jána Topercera. Celá exkurzia bola odmenou za účasť a výhru v súťži, ktorú v zime pre materské školy zorganizovalo CVČ Kamarát, kde deti vytvárali kŕmidlá pre vtáčiky. Na spomínanej exkurzii sme...

—————

Prevádzka MŠ od 28.2.2022

24.02.2022 10:08
Riaditeľka Materskej školy Družstevná 10  o z n a m u j e ,  že čas prevádzky MŠ je  od 28.2.2022 opäť od 6,00 - 16,30 hod.                                              ...

—————

Prerušenie výchovno-vzdelávacej činnosti-karanténa II.a III. trieda

06.02.2022 10:40
Riaditeľka MŠ Družstevná 10 Martin  oznamuje  prerušenie výchovno-vzdelávacej činnosti  v II. triede do 9.2.2022-vrátane  a v  III. triede do 9.2.2022-vrátane, z dôvodu nahlásenia prípadu nákazy koronavírusom spôsobujúcim ochorenie COVID-19.        ...

—————

Prerušenie výchovno-vzdelávacej činnosti-karanténa I.trieda

29.01.2022 16:01
Riaditeľka MŠ Družstevná 10 Martin  oznamuje  prerušenie výchovno-vzdelávacej činnosti v I.triede do 1.2.2022-vrátane, z dôvodu nahlásenia prípadu nákazy koronavírusom spôsobujúcim ochorenie COVID-19. Karanténne opatrenia sa týkajú deti, ktoré boli v materskej škole v piatok...

—————


Kontakt

Materská škola Družstevná 10,Martin

Materská škola Družstevná 10, 036 01 Martin


043 4239101


Novinky

Oznámenie o prerušení prevádzky počas vianočných prázdnin a informácia o školnom poplatku za december a január 2023

16.11.2022 10:06
Vážení...

—————

Októbrové besiedky

25.10.2022 10:05
Ku koncu októbra sa...

—————

Deti v pohybe

25.10.2022 09:48
Mesto...

—————