Legislatíva

Na zák­lade zákona NR SR č. 546/2010 Z. z., ktorým sa nov­el­i­zo­val Občian­sky zákon­ník bolo s účinnosťou od 1. 1. 2011 zave­dené v zákonom vymedzených prí­padoch povinné zvere­jňo­vanie zmlúv ako pod­mienka ich účinnosti. Nov­ela by mala zabezpečiť vyššiu mieru trans­par­ent­nosti a tak­tiež aj hospodárne­jšieho naklada­nia s vere­jným majetkom a vere­jnými prostried­kami. V rámci tejto nov­el­izá­cie došlo rov­nako aj ku zmene zákona č. 211/2000 Z.z. o slo­bod­nom prís­tupe k infor­má­ciám (ďalej len „zákon o slo­bode informácií“).

Povinne zvere­jňo­vaná zmluva je v zákone defi­no­vaná ako písomná zmluva, ktorú uza­viera povinná osoba a ktorá obsahuje infor­má­ciu, ktorá sa získala za vere­jné prostriedky alebo sa týka použí­va­nia vere­jných prostried­kov, naklada­nia s majetkom štátu, majetkom obce, majetkom vyššieho územ­ného celku alebo majetkom právnick­ých osôb zri­adených zákonom, na zák­lade zákona alebo naklada­nia s finančnými prostried­kami Európskej únie. Zákon defin­uje aj zmluvy, ktoré nie sú povinne zvere­jňo­vané (napr. pra­covná zmluva a dohoda o práci vykoná­vanej mimo pra­cov­ného pomeru, odplatná zmluva týka­júca sa cen­ných papierov).

Zákon o slo­bode infor­má­cií ráta aj so zmlu­vami, ktoré spadajú pod túto definí­ciu, no aj napriek tomu neb­udú zvere­j­nené. Zmluvy obsahu­júce infor­má­cie, ktoré sa podľa zákona o slo­bode infor­má­cií nesprís­tupňujú, sa zvere­jňo­vať neb­udú. Zákon­odarca tu mal na mysli zmluvy, ktoré obsahujú uta­jo­vané sku­točnosti, prí­padne infor­má­cie pod­lieha­júce bankovému, daňovému tajom­stvu. Nepôjde však o infor­má­cie, ktoré by pod­liehali obchod­nému tajom­stvu podľa Obchod­ného zákonníka.

Medzi povinné osoby, na ktoré sa vyťahuje povinné zvere­jňo­vanie zmlúv patrí aj Mš Ul. družstevná, keďže nakladá s vere­jnými prostried­kami a majetkom. Povinne zvere­jňo­vaná zmluva, ktorej účast­níkom je Mš Ul. družstevná sa zvere­jňuje na jeho webovom sídle. Ak zmluva nie je zvere­j­nená do 7 dní odo dňa jej uzatvore­nia, môže účast­ník podať návrh na jej zvere­j­ne­nie v Obchod­nom vest­níku. Nová leg­is­latíva zavádza vlastne ďalší kon­trolný mech­a­niz­mus, pričom ide o vonka­jšiu kon­trolu zo strany našich občanov prostred­níctvom inter­ne­tovej stránky školy.

Najskôr môže byť zmluva účinná dňom nasle­du­júcim po dni jej zvere­j­ne­nia. Účast­níci sa môžu dohod­núť aj na nesko­ršej účinnosti zmluvy. Zmluva uza­vretá na účely odstrá­ne­nia násled­kov mimo­ri­ad­nej udalosti bezprostredne ohrozu­júcej život, zdravie, maje­tok alebo životné prostredie, je účinná bez zverejnenia.

Nov­ela zákona o slo­bode infor­má­cií upravuje aj zvere­jňo­vanie objed­ná­vok na tovary a služby. Mš Ul. družstevná je povinná v lehote 10 pra­cov­ných dní sprís­tup­niť objed­návku na svo­jom webovom sídle. Pokiaľ však objed­návka súvisí s povinne zvere­jňo­vanou zmlu­vou, Mš Ul družstevná nemá povin­nosť túto objed­návku zvere­jniť. Zákon o slo­bode infor­má­cií pred­pisuje Mš Ul. družstevná aj povin­nosť zvere­jňo­vať fak­túry. Táto lehota sa počíta odo dňa ich doruče­nia ich doruče­nia mestu, naj­neskôr do 30 dní od ich zaplatenia.

Nov­ela bola schválená 9. 12. 2010 a účinná je od 1. 1. 2011

 


Kontakt

Materská škola, Družstevná 10, Martin

Materská škola
Družstevná 10
036 01 Martin


0434239101
0911653202Novinky

Zápis do MŠ

15.03.2024 12:18
Zápis do našej...

—————

Prerušenie prevádzky MŠ

27.11.2023 10:53
Vážení...

—————

Hľadáme kolegyňu do kuchyne

28.08.2023 11:42
    Naša...

—————