Prevádzka a poplatky

PREVÁDZKA 
 
Mater­ská škola poskytuje celodenné predprimárne vzdelávanie s časom prevádzky 
 
v pracovné dni od 6.00 hod. -16,30 hod.
 
(budova MŠ sa zamyká ráno o 8.00 hod. a poobede o 16.30 hod.)
 
POPLATKY  
 
Poplatok za školné v materskej škole 
Riaditeľka MŠ Družstevná 10, Mar­tin podĺa §5,ods.14 písm.e./ zákona č. 596/2003 Z.z. v znení nesko­rších zmien a §28 zákona č. 245/2008 v znení nesko­rších zmien určuje výšku mesačných príspevkov na čias­točnú úhradu nák­ladov školy stanovenú podľa Všeobec­ne záväzného nar­i­ade­nia mesta Mar­tin č. 136 o určení miesta a času zápisu na plne­nie povin­nej školskej dochádzky a o výške príspevku na čias­točnú úhradu nák­ladov škôl a škol­ských zari­adení, ktorý bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva č. 6/23 zo dňa 13.02.2023 a účinnosť nadobúda dňom 1.3.2023
 
Rodič prispieva na čias­točnú úhradu výdavkov materskej školy na jedno dieťa sumou 25,00 € mesačne
 
    Úhrada príspevku: 
  • len bankovým prevodom /cez Internetbanking, cez aplikáciu v mobiloch, alebo aj priamo v banke/ 
  • č. ú. SK07 0200 0000 0020 4213 9851
  • do poznámky uvádzať meno dieťaťa a do Variabilného symbolu uviesť mesiac, za ktorý platíte

Ter­mín úhrady : naj­neskôr vopred do 10. dňa v mesiaci

Príspevok za dieťa neuhrádzajú ak:

a) dieťa má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, 

b) zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľke doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi,  

c) dieťa je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,  

d) má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,

e) v zmysle § 19 ods.4  požiada zákonný zástupca dieťaťa o jeho prijatie na plnenie povinného predprimárného vzdelávania pred dovŕšením piateho roku veku dieťaťa a na základe predložených požadovaných dokumentov je táto skutočnosť zaznamenaná v osobnom spise dieťaťa.  

Žiadosť o odpustenie príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej školy k bodu d) dostane zákonný zástupca dieťaťa od riaditeľky školy. Túto doručí aj s potrebnými prílohami :

- do podateľne na MsÚ - 1.poschodie č.127

- pošle na adresu: Mestský úrad, oddelenie školstva,mládeže, kultúry a športu, Nám.S.H.Vajanského 1,Martin

- Príspevok predškoláci neuhrádzajú. 

 

Poplatok za stravu v Školskej jedálni

Oznamujeme zákonným zástupcom detí, že za stravo­vanie dieťaťa rodič uhrádza príspe­vok vo výške nák­ladov na nákup potravín sumou :

s účinnosťou od 1.1.2023 v súlade s Dodatkom č. 13 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Martin č.97 o určení miesta a času zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení, kde sa mení výška stravného vrátane režijných nákladov robí sumu vo výške : 2,25 €desi­ata :0,50 €, obed :1,20 €, olovrant: 0,40 €‚ reži­jné nák­lady: 0,15 €/

ZMENA s účinnosťou od 1.3.2023 v súlade so Všeobec­ne záväzného nar­i­ade­nia mesta Mar­tin č. 136 o určení miesta a času zápisu na plne­nie povin­nej školskej dochádzky a o výške príspevku na čias­točnú úhradu nák­ladov škôl a škol­ských zari­adení, ktorý bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva č. 6/23 zo dňa 13.02.2023, kde sa mení výška réžijných nákladov a týmto výška stravného vrátane režijných nákladov robí sumu vo výške: 2,35 €desi­ata :0,50 €, obed :1,20 €, olovrant: 0,40 €‚ reži­jné nák­lady: 0,25 €/

Od 1. mája 2023 bude môcť byť dotácia na stravu poskytovaná na všetky deti, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy. Cieľom zmeny právnej úpravy je zabezpečiť, aby všetky deti, ktoré si plnia povinnú školskú dochádzku mali počas výchovy a vzdelávania v školskom zariadení adekvátny prísun zdravého a teplého jedla, a tak si systematicky budovali vzťah k správnym stravovacím návykom a tiež sa znížili náklady rodín spojené s poplatkami za stravovanie ich detí v školskom zariadení. 

Zároveň sa nebude prihliadať ani na to, či je rodič poberateľom daňového bonusu na dieťa. To znamená, že na dieťa si môže uplatňovať dotáciu na stravu aj v prípade, že naň rodič poberá daňový bonus.

V zmysle § 4 ods. 6 zákona o dotáciách sa dotácia na stravu bude poskytovať v sume 1,40 eur  za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole a  odobralo obed.

 

Strava sa uhrádza jeden mesiac dopredu a odhlášky sú odpočítané k dńu vystavenia platby na nasledujúci mesiac. 

V zmysle ustanovenia zákona 232/2022 Z.z. a v nadväznosti na zákon 595/2003 Z.z. a 544/2010 Z.z. o dotáciách dochádza k zmene v poskytovaní dotácie na stravu. Poskytuje sa len tým deťom v poslednom ročníku MŠ, ak si zákonný zástupca dieťaťa na toto dieťa neuplatnil daňový bonus.

Úhrada platby : 

  • len bankovým prevodom /cez Internetbanking, cez aplikáciu mobilov, alebo aj priamo v banke /
  • č. ú. SK31 0200 0000 0020 4215 1156
  • do poznámky uvádzať meno dieťaťa a do Variabilného symbolu uviesť mesiac, za ktorý platíte

Ter­mín úhrady : naj­neskôr do konca mesiaca - Oznamy o platbách budú k 10.-dňu vždy zverejnené v šatniach, kde si môžete  sledovať platby za svoje dieťa /. Tieto platby je možné sledovať aj v školskej aplikácií ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ online.

Zápisný lístok 2022-23 

Príspevok na účet Rodičovského združenia  

Príspevok je vo výške 20 € - jednorázovo raz ročne , spravidla v mesiaci september-október. Účet je určený ako darovací príspevok škole na nákup hračiek, výtvarného a metodického materiálu, tvorbu učebných pomôcok, organizáciu výletov, športových a kultúrnych podujatí... 

Úhrada platby : 

  • - len bankovým prevodom /cez Internetbanking, cez aplikáciu mobilov, alebo aj priamo v banke /
  • - č. ú. SK09 0900 0000 0003 5174 0465
  • - do poznámky uvádzať meno dieťaťa a do Variabilného symbolu uviesť mesiac, za ktorý platíte

 Termín úhrady : v mesiaci september - október 2022                       


Kontakt

Materská škola, Družstevná 10, Martin

Materská škola
Družstevná 10
036 01 Martin


0434239101
0911653202Novinky

Prerušenie prevádzky MŠ

27.11.2023 10:53
Vážení...

—————

Hľadáme kolegyňu do kuchyne

28.08.2023 11:42
    Naša...

—————

Letné prerušenie prevádzky MŠ

27.03.2023 12:02
Vážení...

—————