Prevádzka a poplatky

PREVÁDZKA 
 
Mater­ská škola je v pre­vádzke v pra­cov­ných dňoch od 6.00 hod . – do 16.30 hod.
V čase let­ných prázd­nin je pre­vádzka materskej školy z hygien­ick­ých dôvodov pre­rušená na sedem týždňov. V čase pre­ruše­nia pre­vádzky však môžu deti navštevo­vať náhradnú – „poho­tovostnú“ mater­skú školu v meste. 
 
POPLATKY  
 
Riaditeľka MŠ Družstevná 10, Mar­tin podĺa §5,ods.14 písm.e./ zákona č. 596/2003 Z.z. v znení nesko­rších zmien a §28 zákona č. 245/2008 v znení nesko­rších zmien určuje výšku mesačných príspevkov na čias­točnú úhradu nák­ladov školy stanovenú Dodatkom č. 7 k Všeobec­nému záväznému nar­i­ade­niu mesta Mar­tin č. 97 o určení miesta a času zápisu na plne­nie povin­nej školskej dochádzky a o výške príspevku na čias­točnú úhradu nák­ladov škôl a škol­ských zari­adení, ktorý bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva č. 164/18 zo dňa 25. júna 2018 a účinnosť nadobúda dňa 01. septembra 2018  
 
Rodič prispieva na čias­točnú úhradu výdavkov materskej školy na jedno dieťa sumou 14,00 € mesačne
 
    Úhrada príspevku: 
  • len bankovým prevodom /cez Internetbanking, cez aplikáciu v mobiloch, alebo aj priamo v banke/ 
  • č. ú. SK07 0200 0000 0020 4213 9851
  • do poznámky uvádzať meno dieťaťa a do Variabilného symbolu uviesť mesiac, za ktorý platíte

Ter­mín úhrady : naj­neskôr do konca mesiaca

Rodičia, ktorých dieťa navšte­vuje posledný rok mater­skú školu pred nás­tupom do 1.ročníka ZŠ, tento popla­tok n e u h r á d z a.

 

ZMENA CENY STRAVOVANIA v Školskej jedálni

Oznamujeme zákonným zástupcom detí, že s účinnosťou od 1.9.2018 v súlade s Dodatkom č. 7 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Martin č.97 o určení miesta a času zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení sa mení výška stravného vrátane režijných nákladov nasledovne:

Za stravo­vanie dieťaťa rodič uhrádza príspe­vok vo výške nák­ladov na nákup potravín sumou 

1,37 €desi­ata :0,30 €, obed :0,72 €, olovrant: 0,25 €‚ reži­jné nák­lady: 0,10 €/

Úhrada platby : 

  • len bankovým prevodom /cez Internetbanking, cez aplikáciu mobilov, alebo aj priamo v banke /
  • č. ú. SK31 0200 0000 0020 4215 1156
  • do poznámky uvádzať meno dieťaťa a do Variabilného symbolu uviesť mesiac, za ktorý platíte

Ter­mín úhrady : naj­neskôr do konca mesiaca - Oznamy o platbách budete mať k 10.-dňu vyvesené v šatniach / ide o oznam, kde si budete sledovať platbu za svoje dieťa /. Tieto platby je možné sledovať aj v školskej aplikácií ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ online.

                        


Kontakt

Materská škola Družstevná 10,Martin

Materská škola Družstevná 10, 036 01 Martin


043 4239101


Novinky

Letné prázdniny

01.07.2019 12:59
Školský rok 2018/19...

—————

Sférické kino

01.07.2019 12:55
V posledný deň...

—————

Koncoročný výlet predškolákov

22.06.2019 12:41
Tento školský rok...

—————