Prevádzka a poplatky

PREVÁDZKA 
 
Mater­ská škola poskytuje celodenné predprimárne vzdelávanie s časom prevádzky 
 
v pracovné dni od 6.00 hod. -16,30 hod.
 
(budova MŠ sa zamyká ráno o 8.00 hod. a poobede o 16.30 hod.)
 
POPLATKY  
 
Poplatok za školné v materskej škole 
Riaditeľka MŠ Družstevná 10, Mar­tin podĺa §5,ods.14 písm.e./ zákona č. 596/2003 Z.z. v znení nesko­rších zmien a §28 zákona č. 245/2008 v znení nesko­rších zmien určuje výšku mesačných príspevkov na čias­točnú úhradu nák­ladov školy stanovenú podľa Všeobec­ne záväzného nar­i­ade­nia mesta Mar­tin č. 136 o určení miesta a času zápisu na plne­nie povin­nej školskej dochádzky a o výške príspevku na čias­točnú úhradu nák­ladov škôl a škol­ských zari­adení, ktorý bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva č. 6/23 zo dňa 13.02.2023 a účinnosť nadobúda dňom 1.3.2023
 
Rodič prispieva na čias­točnú úhradu výdavkov materskej školy na jedno dieťa sumou 25,00 € mesačne
 
    Úhrada príspevku: 
  • len bankovým prevodom /cez Internetbanking, cez aplikáciu v mobiloch, alebo aj priamo v banke/ 
  • č. ú. SK07 0200 0000 0020 4213 9851
  • do poznámky uvádzať meno dieťaťa a do Variabilného symbolu uviesť mesiac, za ktorý platíte

Ter­mín úhrady : naj­neskôr vopred do 10. dňa v mesiaci

Príspevok za dieťa neuhrádzajú ak:

a) dieťa má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, 

b) zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľke doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi,  

c) dieťa je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,  

d) má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,

e) v zmysle § 19 ods.4  požiada zákonný zástupca dieťaťa o jeho prijatie na plnenie povinného predprimárného vzdelávania pred dovŕšením piateho roku veku dieťaťa a na základe predložených požadovaných dokumentov je táto skutočnosť zaznamenaná v osobnom spise dieťaťa.  

Žiadosť o odpustenie príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej školy k bodu d) dostane zákonný zástupca dieťaťa od riaditeľky školy. Túto doručí aj s potrebnými prílohami :

- do podateľne na MsÚ - 1.poschodie č.127

- pošle na adresu: Mestský úrad, oddelenie školstva,mládeže, kultúry a športu, Nám.S.H.Vajanského 1,Martin

- Príspevok predškoláci neuhrádzajú. 

 

Poplatok za stravu v Školskej jedálni

Oznamujeme zákonným zástupcom detí, že za stravo­vanie dieťaťa rodič uhrádza príspe­vok vo výške nák­ladov na nákup potravín sumou :

s účinnosťou od 1.1.2023 v súlade s Dodatkom č. 13 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Martin č.97 o určení miesta a času zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení, kde sa mení výška stravného vrátane režijných nákladov robí sumu vo výške : 2,25 €desi­ata :0,50 €, obed :1,20 €, olovrant: 0,40 €‚ reži­jné nák­lady: 0,15 €/

ZMENA s účinnosťou od 1.3.2023 v súlade so Všeobec­ne záväzného nar­i­ade­nia mesta Mar­tin č. 136 o určení miesta a času zápisu na plne­nie povin­nej školskej dochádzky a o výške príspevku na čias­točnú úhradu nák­ladov škôl a škol­ských zari­adení, ktorý bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva č. 6/23 zo dňa 13.02.2023, kde sa mení výška réžijných nákladov a týmto výška stravného vrátane režijných nákladov robí sumu vo výške: 2,35 €desi­ata :0,50 €, obed :1,20 €, olovrant: 0,40 €‚ reži­jné nák­lady: 0,25 €/

 

Strava sa uhrádza jeden mesiac dopredu a odhlášky sú odpočítané k dńu vystavenia platby na nasledujúci mesiac. 

V zmysle ustanovenia zákona 232/2022 Z.z. a v nadväznosti na zákon 595/2003 Z.z. a 544/2010 Z.z. o dotáciách dochádza k zmene v poskytovaní dotácie na stravu. Poskytuje sa len tým deťom v poslednom ročníku MŠ, ak si zákonný zástupca dieťaťa na toto dieťa neuplatnil daňový bonus.

Úhrada platby : 

  • len bankovým prevodom /cez Internetbanking, cez aplikáciu mobilov, alebo aj priamo v banke /
  • č. ú. SK31 0200 0000 0020 4215 1156
  • do poznámky uvádzať meno dieťaťa a do Variabilného symbolu uviesť mesiac, za ktorý platíte

Ter­mín úhrady : naj­neskôr do konca mesiaca - Oznamy o platbách budú k 10.-dňu vždy zverejnené v šatniach, kde si môžete  sledovať platby za svoje dieťa /. Tieto platby je možné sledovať aj v školskej aplikácií ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ online.

Zápisný lístok 2022-23 

Príspevok na účet Rodičovského združenia  

Príspevok je vo výške 20 € - jednorázovo raz ročne , spravidla v mesiaci september-október. Účet je určený ako darovací príspevok škole na nákup hračiek, výtvarného a metodického materiálu, tvorbu učebných pomôcok, organizáciu výletov, športových a kultúrnych podujatí... 

Úhrada platby : 

  • - len bankovým prevodom /cez Internetbanking, cez aplikáciu mobilov, alebo aj priamo v banke /
  • - č. ú. SK09 0900 0000 0003 5174 0465
  • - do poznámky uvádzať meno dieťaťa a do Variabilného symbolu uviesť mesiac, za ktorý platíte

 Termín úhrady : v mesiaci september - október 2022                       


Kontakt

Materská škola, Družstevná 10, Martin

Materská škola
Družstevná 10
036 01 Martin


0434239101
0911653202Novinky

ZMENA od 1.3.2023 v poplatkoch_školné a stravné

21.02.2023 18:00
Vážení...

—————

Oznámenie o zmene výšky stravného

19.01.2023 11:53
Ministerstvo...

—————

Oznámenie o prerušení prevádzky počas vianočných prázdnin a informácia o školnom poplatku za december a január 2023

16.11.2022 10:06
Vážení...

—————