Verejné obstarávanie

16.11.2018 00:00
Mater­ská škola, Ul. družstevná 10 je podľa § 6 ods.1 písm b) zákona č.25/2006 o vere­jnom obstará­vaní a o zmene a doplnení niek­torých zákonov v znení zákona č.282/2006 Z.z., zákona č.102/2007 Z.z., zákona 442/2008 Z.z., zákona 213/2009 Z.z.z, zákona č.289/2009 Z.z., zákona č.402/2009 Z.z., zákona 503/2009 Z.z.z, zákona 73/2010 Z.z., zákona č.129/20010 Z.z. a zákona 58/2011 Z.z. (ďalej len Zákon) vere­jným obstará­vateľom a pri zadá­vaní zákaziek pos­tupuje v zmysle jed­notlivých ustanovení tohto Zákona.
 
Vere­jným obstará­vaním sú pos­tupy podľa tohto Zákona, ktorým sa zadá­vajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na usku­toč­ne­nie staveb­ných prác.
 
Zverejňovanie zákaziek v zmysle zákona 343/2015 Z.z. podľa § 117 , ods.2  o vere­jnom obstará­vaní:
 
 
 
 
 
 
Prieskum trhu za uve­dené obdo­bie :
 
ROK 2015
 
 
 
 
ROK 2016
 
 
 
 
ROK 2017
 

—————

Späť


Kontakt

Materská škola, Družstevná 10, Martin

Materská škola
Družstevná 10
036 01 Martin


0434239101
0911653202Novinky

Zápis do MŠ

15.03.2024 12:18
Zápis do našej...

—————

Prerušenie prevádzky MŠ

27.11.2023 10:53
Vážení...

—————

Hľadáme kolegyňu do kuchyne

28.08.2023 11:42
    Naša...

—————