Zápis detí do MŠ na školský rok 2020/2021

Aktualizácia v súvislosti s Covid-19:

 

Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 26.3.2020 sa podávanie žiadostí na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021 bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí. Podávanie žiadostí na prijatie dieťaťa sa v materskej škole  uskutoční v termíne od 30.4.  – 31.5.2020 nasledovne:

 

Postup prevzatia tlačiva žiadosti

  1. Možnosť elektronického stiahnutia: v termíne od 30.4.2020 do 31.5.2020 materská škola sprístupní  tlačivo žiadosti   na svojom  webovom sídle. Žiadame zákonných zástupcov,  aby prihlášku vyplnili podľa občianskych preukazov a rodného listu dieťaťa.
  2. Možnosť osobného prevzatia: Pre zákonných zástupcov, ktorí nemajú možnosť elektronickej komunikácie materská škola zabezpečí sprístupnenie tlačiva žiadosti v priestoroch materskej školy v termíne 4.5.2020 v čase od 7.30 do 11.30 hod. a 5.5.2020 v čase od 14,30 do 16,30 hod. s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení. Žiadame zákonných zástupcov,  aby prihlášku vyplnili podľa občianskych preukazov a rodného listu dieťaťa.

 

Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať. Ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt.

 

Postup doručenia vyplneného tlačiva žiadosti

  1. termíne do 31.5.2020 môžu vyplnené tlačivo žiadosti zákonní zástupcovia zaslať do elektronickej schránky, alebo klasickou poštou.
  2. Pre zákonných zástupcov, ktorí sa rozhodnú doručiť vyplnené tlačivo žiadosti osobne, materská škola zabezpečí vhodný priestor na jeho prevzatie  v termíne 18.5.2020 v čase od 7.30 do 11.30 hod. a 19.5.2020 v čase od 14,30 do 16,30 hod. s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení.

 

Ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt.

 V prípade, že zákonný zástupca má záujem o informácie alebo diagnostiku dieťaťa, môže kontaktovať Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie na mail: cpppapmartin@gaya.sk  alebo telefonicky: 043/4239 111


 

Pôvodné informácie k zápisu do MŠ:

 

Riaditeľka materskej školy v zmysle vyhlášky č. 306/2008 Z.z. o materskej škole oznamuje termín podávania Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2019/2020 v čase od 13.4. - do 30.4.2020.

Tlačivá - Žiadosť o prijatie dieťaťa - je na našej webovej stránke v sekcii Pre rodičov - Tlačivá, prípadne si tlačivo môžete vyžiadať priamo v materskej škole.

Žiadosť o prijatie dieťaťa s logom Nadácie Volkswagen Slovakia je len pre prijatie dieťaťa do bilingválnej triedy. Do tejto triedy sú prednostne prijímané deti zamestnancov závodu Volkswagen Slovakia, a.s. súrodenci už prijatých detí, prípadne deti prichádzajúce na Slovensko z nemecky hovoriacej krajiny.

Deti do materskej školy prijímame od troch rokov veku k 1.9. Prednostne prijímame deti pred vstupom do 1. ročníka ZŠ - 5-6 ročné deti, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou, súrodencov už prijatých detí a deti s trvalým pobytom v meste Martin.

Súčasťou písomnej žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy je zdravotné potvrdenie od všeobecného lekára pre deti a dorast. Toto potvrdenie nie je potvrdením o aktuálnom zdravotnom stave dieťaťa, ale je potvrdením toho, že dieťa netrpí žiadnym ochorením, ktorého prejavy alebo dôsledky by mohli negatívne vplývať na jeho pobyt v materskej škole alebo ohrozovať výchovu a vzdelávanie ostatných detí.

V prípade, že zákonný zástupca dieťaťa zámerne neuvedie a lekár v doklade o zdravotnom stave dieťaťa prípadné ochorenie dieťaťa, ktoré by mohlo mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania, považuje sa táto skutočnosť za závažné porušenie školského poriadku.

Rozhodnutie o prijatí/ neprijatí dieťaťa do materskej školy riaditeľka materskej školy vydá v priebehu mesiaca máj, zákonného zástupcu vyzve na osobné prevzatie telefonicky, prípadne mu bude rozhodnutie doručené doporučene poštou.

Deti sa do materskej školy pri­jí­majú k zači­atku škol­ského roka na zák­lade písom­nej žiadosti rodiča, ktorú pred­loží ria­diteľke spolu s potvr­dením o zdravot­nom stave dieťaťa od všeobec­ného lekára pre deti a dorast. 
Pri­jatiu dieťaťa a pred jeho nás­tupom pred zači­atkom škol­ského roka môže po dohode s ria­diteľkou a na zák­lade jej rozhod­nu­tia pred­chádzať pri­jatie dieťaťa na adap­tačný pobyt. 
Ak je dieťa do materskej školy pri­jaté a rodič sa rozhodne, z rôznych /zdravotných alebo rodinných/ dôvodov, že dieťa do materskej školy nenastúpi je nutné túto sku­točnosť oznámiť ria­diteľke materskej školy. 
 
 
 
Vaše dieťa pri nás­tupe do materskej školy potrebuje : 
  • obuv na prezu­tie  (s pev­nou pätou)
  • pyžamko 
  • obleče­nie na pre­zleče­nie (malo by byť pohodlné a pre dieťa na obleče­nie jednoduché) 
  • náhradnú spodnú bielizeň (pančušky, ponožky a pod.) 
  • hygien­ické potreby (hre­beň, hygien­ické vreck­ovky, toaletný papier, papierové plienky, a pod. 

Všetky osobné veci dieťaťa je vhodné podpísať!

 


Kontakt

Materská škola Družstevná 10,Martin

Materská škola Družstevná 10, 036 01 Martin


043 4239101


Novinky

Zápis do materskej školy

13.04.2021 07:15
Zápis do materskej...

—————

Prevádzka MŠ od 12.4.2021

08.04.2021 15:26
Vážení...

—————

2% z Vašej dane

26.02.2021 10:54
OBČIANSKE...

—————