Zápis detí na predprimárne vzdelávanie do MŠ

11.04.2022 07:06

Zápis detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku, výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku. Pre dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta kalendárneho roka, je predprimárne vzdelávanie povinné.

Termín a spôsob podávania žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

  •   dieťa sa na predprimárne vzdelávanie prijíma na základe žiadosti zákonného zástupcu spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa,

v  žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa podáva vždy od prvého pracovného dňa nasledujúceho po 14. máji do 31. mája kalendárneho roka, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa plniť povinné predprimárne vzdelávanie,

  •  zákonný zástupca môže podať žiadosť:

·       osobne,

·       do poštovej schránky umiestnenej na budove materskej školy,

·       poštou,

·       odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu,

·       elektronického podania doručeného do elektronickej schránky materskej školy.

  •   riaditeľ materskej školy nemôže odmietnuť prevziať žiadosť od rodiča, a to ani v prípade,    ak vie, že nemá voľnú kapacitu. O každej žiadosti je povinný rozhodnúť.

Deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné zo zákona

Dieťa, ktoré navštevuje materskú školu a do 31. augusta daného kalendárneho roka dosiahne päť rokov veku, sa bez povinnosti opätovne žiadať o prijatie do materskej školy automaticky, od 1. septembra  stáva dieťaťom plniacim povinné predprimárne vzdelávanie.

Ak sa ale rodič dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, rozhodne, že dieťa prihlási na povinné predprimárne vzdelávanie do inej materskej školy, ako je tá, ktorú navštevuje pred začiatkom povinného predprimárneho vzdelávania, o prijatie dieťaťa do novej materskej školy musí požiadať.

 

 

Povinné predprimárne vzdelávanie dieťaťa, ktoré nedovŕši päť rokov veku

Zákonný zástupca musí požiadať riaditeľa, aby bolo na povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo piaty rok veku do 31. augusta v kalendárnom roku, a je povinný k žiadosti predložiť:

·       súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie,

·        súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast. O to, aby bolo na povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo piaty rok veku do 31. augusta 2022 je rodič povinný požiadať najneskôr 31. augusta 2022,

·       riaditeľ musí toto dieťa evidovať ako dieťa plniace povinné predprimárne vzdelávanie.

Deti pokračujúce v plnení povinného predprimárneho vzdelávania

 

Povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole trvá jeden školský rok. Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľ materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe:

·       písomného súhlasu príslušného zariadenia poradenstva a prevencie,

·       písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast,

·       informovaného súhlasu rodiča

Rozhodnutie o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania riaditeľ materskej školy vydá bezodkladne po predložení potrebných dokumentov.

Podľa § 144a školského zákona účinného od 1. januára 2022 sa na podaniach týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, v ktorých sa rozhoduje v správnom konaní, teda aj na žiadosti sa vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa. Podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa sa nevyžaduje, ak:

-        jednému z rodičov bol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, ak jeden z rodičov bol pozbavený výkonu rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, alebo ak spôsobilosť jedného z rodičov na právne úkony bola obmedzená (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje, nie je explicitne určený, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad neoverenou kópiou rozhodnutia súdu),

-        jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných dôvodov podpísať (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje, nie je explicitne určený, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad potvrdením od všeobecného lekára zákonného zástupcu, ktoré nie je schopný sa podpísať ),

-        vec neznesie odklad, zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a je to v najlepšom záujme dieťaťa (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje nie je explicitne určený, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad písomným vyhlásením,

-        zákonní zástupcovia sa môžu dohodnúť, že žiadosť podpisuje iba jeden zákonný zástupca a rozhodnutie sa doručí iba jednému zákonnému zástupcovi, ak písomné vyhlásenie o tejto skutočnosti doručia/predložia riaditeľovi školy.

 

-        ak je na žiadosti uvedená doručovacia adresa len jedného zákonného zástupcu, riaditeľ materskej školy nie je povinný druhú doručovaciu adresu zisťovať a rozhodnutie ním vydané sa doručuje len na známu doručovaciu adresu. Ak majú obaja zákonní zástupcovia rôznu doručovaciu adresu, rozhodnutie sa doručuje každému zákonnému zástupcovi osobitne.

 

Tlačivo - Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie nájdete tu: Pre rodičov

Tu nájdete aj Písomné vyhlásenie 1: písomné vyhlásenie 1.docx (14042) v prípade ak nie je možné, aby bola podpísaná obidvomi zákonnými zástupcami 

Písomné vyhlásenie 2 : písomné vyhlásenie 2.docx (13998) v prípade, kedy Vaše dieťa bude do materskej školy prijaté a Rozhodnutie o prijatí dieťaťa bude preberať len jeden zákonný zástupca dieťaťa

—————

Späť


Kontakt

Materská škola, Družstevná 10, Martin

Materská škola
Družstevná 10
036 01 Martin


0434239101
0911653202Novinky

ZMENA od 1.3.2023 v poplatkoch_školné a stravné

21.02.2023 18:00
Vážení...

—————

Oznámenie o zmene výšky stravného

19.01.2023 11:53
Ministerstvo...

—————

Oznámenie o prerušení prevádzky počas vianočných prázdnin a informácia o školnom poplatku za december a január 2023

16.11.2022 10:06
Vážení...

—————