Zápis detí do materskej školy na školský rok 2016/2017

08.03.2016 07:37

Riaditeľka materskej školy v zmysle vyhlášky č. 306/2008 Z.z. o materskej škole oznamuje termín podávania Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2016/2017 v čase od 15.4. - do 30.4.2016.

Tlačivá - Žiadosť o prijatie dieťaťa - je na našej webovej stránke v sekcii Pre rodičov - Tlačivá, prípadne si tlačivo môžete vyžiadať priamo v materskej škole.

Žiadosť o prijatie dieťaťa s logom Nadácie Volkswagen Slovakia je len pre prijatie dieťaťa do bilingválnej triedy. Do tejto triedy sú prednostne prijímané deti zamestnancov závodu Volkswagen Slovakia, a.s. súrodenci už prijatých detí, prípadne deti prichádzajúce na Slovensko z nemecky hovoriacej krajiny.

Deti do materskej školy prijímame od troch rokov veku k 1.9. Prednostne prijímame deti pred vstupom do 1. ročníka ZŠ - 5-6 ročné deti, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou, súrodencov už prijatých detí a deti s trvalým pobytom v meste Martin.

Súčasťou písomnej žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy je zdravotné potvrdenie od všeobecného lekára pre deti a dorast. Toto potvrdenie nie je potvrdením o aktuálnom zdravotnom stave dieťaťa, ale je potvrdením toho, že dieťa netrpí žiadnym ochorením, ktorého prejavy alebo dôsledky by mohli negatívne vplývať na jeho pobyt v materskej škole alebo ohrozovať výchovu a vzdelávanie ostatných detí.

V prípade, že zákonný zástupca dieťaťa zámerne neuvedie a lekár v doklade o zdravotnom stave dieťaťa prípadné ochorenie dieťaťa, ktoré by mohlo mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania, považuje sa táto skutočnosť za závažné porušenie školského poriadku.

Rozhodnutie o prijatí/ neprijatí dieťaťa do materskej školy riaditeľka materskej školy vydá v priebehu mesiaca máj 2016, zákonného zástupcu vyzve na osobné prevzatie telefonicky, prípadne mu bude rozhodnutie doručené doporučene poštou.

—————

Späť


Kontakt

Materská škola Družstevná 10,Martin

Materská škola Družstevná 10, 036 01 Martin


043 4239101


Novinky

Letné prázdniny

01.07.2019 12:59
Školský rok 2018/19...

—————

Sférické kino

01.07.2019 12:55
V posledný deň...

—————

Koncoročný výlet predškolákov

22.06.2019 12:41
Tento školský rok...

—————