Usmernenia k posudzovaniu školskej spôsobilosti (CPPPaP)

15.04.2020 17:14

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Ul. Kollárova č. 49,  036 01 Martin

č. t. 043/430 20 20, 430 20 21, 423 91 11, 0948 070 412, 0948 447 065,

e-mail: cpppapmartin@gaya.sk, www.cpppapmartin.sk , IČO :00516970

 

__________________________________________________________________________________


                                                  Základné školy okresov Martin a Turčianske Teplice                                                  

 

Vec: Oznámenie k ďalšej odbornej činnosti CPPPaP – posudzovanie školskej spôsobilosti.

Vážené pani riaditeľky, páni riaditelia, vzhľadom na špecifickú situáciu a stále sa meniace pokyny Vám  v prílohe posielame nové usmernenia k zápisom  a následným odkladom školskej dochádzky.

Chceme Vás opakovane ubezpečiť, že všetky odborné činnosti  stihneme zrealizovať v znení usmernení Minedu a VÚDPaP-u (ktorý nás metodicky a odborne riadi, všetky informácie a formulár nájdete tu: https://bit.ly/2VhiEWY).

Všetkým deťom, ktorých rodičia požiadajú o odklad povinnej školskej dochádzky, predčasné zaškolenie, prípadne prijatie do triedy pre deti s intelektovým nadaním, poskytneme tak ako vždy, metódy a postupy, ktoré spĺňajú kritériá štandardizovanej  odbornej diagnostiky.  Termín je stanovený na interval štyroch týždňov po skončení aktuálne prijatých karanténnych opatrení.

Prosím informujte o tom rodičov (najlepšie prostredníctvom sociálnych sietí), pretože v posledných dňoch sme  zaznamenali otázky, týkajúce sa aplikácie neštandardných postupov  a metód pri diagnostike  školskej spôsobilosti. V prípade potreby nás môžu kontaktovať tiež telefonicky, prípadne e-mailom (kontakty nájdete na našej webovej stránke).

Prosím sledujte našu webovú stránku: www.cpppapmartin.sk a informujte o tom aj rodičov. Nájdu na nej nové užitočné informácie.

Ďakujeme, prajeme Vám veľa zdravia, s pozdravom

Ingrid Ivaničová

riaditeľka CPPPaP

 

—————

Späť


Kontakt

Materská škola, Družstevná 10, Martin

Materská škola
Družstevná 10
036 01 Martin


0434239101
0911653202Novinky

Letné prerušenie prevádzky MŠ

27.03.2023 12:02
Vážení...

—————

Zápis do MŠ

27.03.2023 11:59
Milí rodičia, opäť...

—————

ZMENA od 1.3.2023 v poplatkoch_školné a stravné

21.02.2023 18:00
Vážení...

—————