Školné a stravné od 01.06.2020

28.05.2020 16:59

Riaditeľstvo MŠ oznamuje zákonným zástupcom detí, že MsZ na svojom zasadnutí dňa 07.05.2020 schválilo Dodatok č.11 k VZN mesta Martin č.97 o určení miesta a času zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky a o výške príspevku na čiastočnú úhradu  nákladov škôl a  školských zariadení rozhodne o odpustení príspevkov. Škola následne do 30 dní od doručenia rozhodnutia o odpustení poplatkov vráti preplatok zákonnému zástupcovi.

Ak zákonný zástupca uhradil príspevok v plnej výške za marec, apríl, máj budú zákonným zástupcom poplatky vrátené na účty zákonným zástupcom do 15.6.2020.

Na základe uvedených skutočností deti, ktoré nastúpia podľa určených kritérií do MŠ od 01.06.2020- v takomto prípade zákonný zástupca uhrádza príspevok na čiastočnú úhradu vo výške 15 €  /okrem predškolákov/.

V súhlase s Usmernením pre zariadenia školského stravovania zo dňa 19.5.2020 vydaného MŠVVaŠ pod č. :2020/11823:1-A2110 bude školské stravovanie zabezpečené pre prítomné deti v bežnej podobe, príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni sa uhrádza.

V prípade akýchkoľvek otázok od 01.06.2020 prosím kontaktujte  ohľadom :

  • školného pani Šútovskú – ekonómku MŠ
  • stravy pani Šimkovú - vedúcu školskej jedálne MŠ

—————

Späť


Kontakt

Materská škola, Družstevná 10, Martin

Materská škola
Družstevná 10
036 01 Martin


0434239101
0911653202



Novinky

Letné prerušenie prevádzky MŠ

27.03.2023 12:02
Vážení...

—————

Zápis do MŠ

27.03.2023 11:59
Milí rodičia, opäť...

—————

ZMENA od 1.3.2023 v poplatkoch_školné a stravné

21.02.2023 18:00
Vážení...

—————