Školné a stravné od 01.06.2020

28.05.2020 16:59

Riaditeľstvo MŠ oznamuje zákonným zástupcom detí, že MsZ na svojom zasadnutí dňa 07.05.2020 schválilo Dodatok č.11 k VZN mesta Martin č.97 o určení miesta a času zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky a o výške príspevku na čiastočnú úhradu  nákladov škôl a  školských zariadení rozhodne o odpustení príspevkov. Škola následne do 30 dní od doručenia rozhodnutia o odpustení poplatkov vráti preplatok zákonnému zástupcovi.

Ak zákonný zástupca uhradil príspevok v plnej výške za marec, apríl, máj budú zákonným zástupcom poplatky vrátené na účty zákonným zástupcom do 15.6.2020.

Na základe uvedených skutočností deti, ktoré nastúpia podľa určených kritérií do MŠ od 01.06.2020- v takomto prípade zákonný zástupca uhrádza príspevok na čiastočnú úhradu vo výške 15 €  /okrem predškolákov/.

V súhlase s Usmernením pre zariadenia školského stravovania zo dňa 19.5.2020 vydaného MŠVVaŠ pod č. :2020/11823:1-A2110 bude školské stravovanie zabezpečené pre prítomné deti v bežnej podobe, príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni sa uhrádza.

V prípade akýchkoľvek otázok od 01.06.2020 prosím kontaktujte  ohľadom :

  • školného pani Šútovskú – ekonómku MŠ
  • stravy pani Šimkovú - vedúcu školskej jedálne MŠ

—————

Späť


Kontakt

Materská škola Družstevná 10,Martin

Materská škola Družstevná 10, 036 01 Martin


043 4239101


Novinky

Preplatky školné I.trieda za karanténu v čase 3.5.-14.5.21

27.07.2021 13:36
Vážení rodičia...

—————

Školné za júl a august 2021-Pokyny a informácie k prázdninovému obdobiu

30.06.2021 11:12
Vážení rodičia-...

—————

Titul UNICEF - Škola priateľská k deťom

18.06.2021 09:06

—————