Oznámenie o zmene adresy školy

25.08.2018 18:49

Riaditeľka materskej školy Vám dáva na vedomie, že dňom 16.07.2018 bol uznesením MsZ v Martine č. 178/18 schválený dodatok č. 2 k zriaďovacej listine materskej školy, ktorým sa mení adresa sídla školy z pôvodného sídla Ul. družstevná 10, 036 01 Martin na

Materská škola Družstevná 10, Martin

Názov a adresa školského zariadenia, ktoré sú súčasťou školy znie :

"Školská jedáleň Družstevná 10, Martin, ako súčasť Materskej školy Družstevná 10, Martin" 

 

 

Odôvodnenie:

Dôvodom na vykonanie zmeny bola potreba zosúladenia Registra adries vedeného Ministerstvom vnútra SR, v ktorom sú uvedené aj GPS adresy škôl, ktorými sa riadia záchranné zložky pri zabezpečovaní zdravia a životov osôb, hasičské a policajné zbory pri ochrane majetku a bezpečnosti osôb nachádzajúcich sa v areáloch škôl. Pri nesúlade GPS adries a označenia školských budov by mohlo dôjsť k situácii, že zásah nebude včasný a presný, čo by mohlo mať na následok ohrozenie zdravia, života alebo poškodenie majetku.

—————

Späť


Kontakt

Materská škola Družstevná 10,Martin

Materská škola Družstevná 10, 036 01 Martin


043 4239101


Novinky

Veselé Vianoce a Šťastný Nový rok 2019

21.12.2018 00:00
Veselé Vianoce a...

—————

Vianočné prázdniny

21.12.2018 00:00
Vážení...

—————

Ochutnávka nátierok 28.11.2018

03.12.2018 13:18
Dňa 28.11.2018 sa v...

—————