Oznámenie o zmene adresy školy

25.08.2018 18:49

Riaditeľka materskej školy Vám dáva na vedomie, že dňom 16.07.2018 bol uznesením MsZ v Martine č. 178/18 schválený dodatok č. 2 k zriaďovacej listine materskej školy, ktorým sa mení adresa sídla školy z pôvodného sídla Ul. družstevná 10, 036 01 Martin na

Materská škola Družstevná 10, Martin

Názov a adresa školského zariadenia, ktoré sú súčasťou školy znie :

"Školská jedáleň Družstevná 10, Martin, ako súčasť Materskej školy Družstevná 10, Martin" 

 

 

Odôvodnenie:

Dôvodom na vykonanie zmeny bola potreba zosúladenia Registra adries vedeného Ministerstvom vnútra SR, v ktorom sú uvedené aj GPS adresy škôl, ktorými sa riadia záchranné zložky pri zabezpečovaní zdravia a životov osôb, hasičské a policajné zbory pri ochrane majetku a bezpečnosti osôb nachádzajúcich sa v areáloch škôl. Pri nesúlade GPS adries a označenia školských budov by mohlo dôjsť k situácii, že zásah nebude včasný a presný, čo by mohlo mať na následok ohrozenie zdravia, života alebo poškodenie majetku.

—————

Späť


Kontakt

Materská škola Družstevná 10,Martin

Materská škola Družstevná 10, 036 01 Martin


043 4239101


Novinky

Mini výchovný koncert

17.03.2019 19:06
Predškoláci...

—————

Divadlo zo šuflíka

15.03.2019 19:03
V pondelok si deti...

—————

Projekt Dorotka

09.03.2019 18:55
Projekt Dorotka a...

—————