Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v MŠ od 15.6.2020

11.06.2020 20:34

Na základe Ministerstvom školstva SR vydaného dokumentu Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v materských školách do konca školského roku 2019/20 , sa rušia doterajšie hygienicko-epidemiologické nariadenia a to aj obmedzenie počtu deti v skupinách a ich organizácia.

V zmysle tohto dokumentu naďalej platí obmedzenie pre dobu prevádzky materských škôl a to v našej materskej škole s účinnosťou od 15.6.2020 v čase od 6.00 - do 16.00hod.

Informácie a pokyny pre zákonných zástupcov detí od 15.6.2020 :
- zodpovedajú za dodržiavanie hygienických, epidemiologických opatrení MŠ podľa pokynov riaditeľky MŠ
-osoby sprevádzajúce dieťa sa pohybujú v priestoroch materskej školy s rúškom
- meranie teploty deťom bude náhodné v rámci preventívnych opatrení školy.
Pri nástupe detí do materskej školy, rodič odovzdá učiteľke vyplnené a podpísané Vyhlásenie a to aj vždy pri viac ako trojdňovej neprítomnosti dieťaťa v MŠ.

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania počas letných prázdnin :
Z organizačných dôvodov, ktoré sú ovplyvnené kapacitnými a personálnymi možnosťami, budú počas letných prázdnin prednostne prijímané deti oboch zamestnaných rodičov.

—————

Späť


Kontakt

Materská škola Družstevná 10,Martin

Materská škola Družstevná 10, 036 01 Martin


043 4239101


Novinky

Usmernenia k posudzovaniu školskej spôsobilosti (CPPPaP)

15.04.2020 17:14
Centrum...

—————

Podávanie žiadostí na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie (zápis do materskej školy) na školský rok 2020/2021:

15.04.2020 12:47
    Na...

—————

Odovzdanie osobných vecí

14.04.2020 10:45
Vážení...

—————