Novinky

ZMENA od 1.3.2023 v poplatkoch_školné a stravné

21.02.2023 18:00
Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že s účinnosťou od 1.3.2023 sa nám menia poplatky v materskej škole podľa Všeobecného záväzného nariadenia mesta Martin č.136 o určení miesta a času zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských...

—————

Oznámenie o zmene výšky stravného

19.01.2023 11:53
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydalo s účinnosťou od 1.1.2023 novú výšku finančných pásiem na nákup potravín na prípravu stravy v školskej jedálni. Mestské zastupiteľstvo Martin na svojom zasadnutí dňa 15.12.2022 schválilo dodatok č. 13 k Všeobecne záväznému...

—————

Oznámenie o prerušení prevádzky počas vianočných prázdnin a informácia o školnom poplatku za december a január 2023

16.11.2022 10:06
Vážení rodičia, riaditeľka MŠ Družstevná 10, Martin v zmysle §150a školského zákona    o z n a m u j e  prerušenie prevádzky materskej školy v čase od 23.12.-vrátane do 05.01.2023 z organizačných dôvodov zimných prázdnin.   Z dôvodu uvedeného prerušenia prevádzky MŠ podľa § 28...

—————

Októbrové besiedky

25.10.2022 10:05
Ku koncu októbra sa u nás konali besiedky a tvorivé dielne pri príležitosti mesiaca úcty k starším. Deti si pre svojich starých rodičov pripravili krátke vystúpenia a po nich spoločne vytvárali jesenné ozdôbky, tekvičky, gaštankov a podobné drobnosti v rámci tvorivých dielní. Spoločne strávený čas...

—————

Deti v pohybe

25.10.2022 09:48
Mesto Martin v spolupráci s Mestským hádzanárskym klubom Martin v Športovej hale na Podháji organizovalo pre deti posledného ročníka materských škôl v Martine športový turnaj v rámci projektu „Deti v pohybe“.   Cieľom projektu je zapojiť deti do všestranných pohybových...

—————

Návšteva knižnice

18.10.2022 09:56
Tohtoroční predškoláci opäť začali navštevovať pobočku Turčianskej knižnice na Severe.  Pani knihovníčky deťom pri prvom stretnutí predstavili vynovené priestory a porozprávali ako to v knižnici chodí. Deti pasovali za nových čitateľov knižnice a slávnostne im bol odovzdaný čitateľský...

—————

Plavecký výcvik

30.09.2022 09:38
Naši predškoláci sa zúčastnili plaveckého výcviku na krytej plavárni Sunny Martin.  Pod vedením skúsených inštruktorov z Fatra Ski si osvojili základy plávania. 

—————

Návšteva mestskej polície

21.09.2022 09:31
V rámci spolupráce s meststkou políciou nás navštívila pani policajtka. Deti sa dozvedeli, čo všetko policajt robí, čo musí vedieť, akú má výstroj a tiež čo treba robiť, keď sa stratíme. Spoločné stretnutia budú pokračovať po celý školský rok.

—————

Usmernenie k novému školskému roku 2022/23

30.08.2022 06:49
Milí rodičia a priatelia školy, blíži sa koniec letných prázdnin a začiatok nového školského roka 2022/23. Ďakujeme všetkým rodičom a partnerom za spoluprácu v uplynulom roku.  Do stredy 31.8. 2022 je prevádzka MŠ pre všetky deti, ktoré sa nahlásili na letné prázdniny.  Pre materské školy...

—————

ŠKOLNÉ za JÚL a AUGUST 2022

29.06.2022 11:37
ŠKOLNÉ za JÚL a AUGUST 2022  Pokyny a informácie k prázdninovému obdobiu Riaditeľka MŠ Družstevná 10 v Martine v zmysle § 150a ods.1,2 zákona č.245/2008 Z. z. – školský  zákon  a  § 1 ods. 4   vyhlášky  č.  541/2021 Z. z....

—————


Kontakt

Materská škola, Družstevná 10, Martin

Materská škola
Družstevná 10
036 01 Martin


0434239101
0911653202Novinky

Koncoročný výlet predškolákov

22.06.2019 12:41
Tento školský rok...

—————

Týždeň detských radostí

10.06.2019 12:33
Týždeň od 3.6. do...

—————

Inline korčuľovanie

01.06.2019 12:50
V poslednom májovom...

—————